Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler

Türkiye'nin katıldığı anlaşmalar

KPSS Güncel Bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten itibaren birçok uluslararası kuruluş ve örgütün çatısı altında imzalanan çok taraflı anlaşmalara imza atmıştır. Bu anlaşmalarda bazen kurucu aktör olmuş bazen katılımcı olarak yer almıştır. O anlaşmalar:

Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri

Birleşmiş Milletler Antlaşması

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü

Birleşmiş Milletler’in Ayrıcalıklı Muafiyetlerine Dair Sözleşme

Havana Şartı

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi

Kısmi Deneme Yasağı Antlaşması

Dış Uzay Antlaşması Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması

Denize Çıkışı Olmayan Devletler Transit Ticaret Sözleşmesi

Deniz Tabanı Antlaşması

Biyolojik Silahlar Sözleşmesi

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi

Viyana Sözleşmesi Çevrenin Değiştirilmesi Teknikleri Sözleşmesi

Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi

İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Basel Sözleşmesi

Avrupa Konvansiyonel Silahlar Kuvvetler Antlaşması

Açık Semalar Antlaşması

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi

Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi

Kapsamlı Deneme Yasağı Sözleşmesi

Antarktika Antlaşması Ottawa Antlaşması

İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi

Nükleer Terörizm Sözleşmesi

Kyoto Protokolü

Ay Antlaşması

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

Silah Ticareti Anlaşması

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler’e Bağlı Uluslararası Çalışma Örgütünün Sözleşmeleri

Yeraltı İşleri Kadınlar Sözleşmesi

Haftalık Dinlenme Sanayi Sözleşmesi

İşçinin Tazminat ve Meslek Hastalıkları Sözleşmesi

İşsizlik Sözleşmesi İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi

İş Teftişi Sözleşmesi

Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

Örgütlenme Özgürlüğü Tarım Sözleşmesi

Çalışma Şartları Kamu Sözleşmeleri Sözleşmesi

Ücretlerin Korunması Sözleşmesi

Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

Eşit Ücret Sözleşmesi

İş ve Meslekte Ayrımcılık Sözleşmesi

Makinelerin Korunma Tertibatı İle Techizi Sözleşmesi

Radyasyondan Korunma Sözleşmesi

Tarımda Asgari Ücret Tespit Mekanizması Sözleşmesi

Sosyal Güvenlikte Muamele Eşitliği Sözleşmesi

Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi

Sosyal Güvenlikte Asgari Standartlar Sözleşmesi

Azami Ağırlık Sözleşmesi

İstihdam Politikası Sözleşmesi

Sanayide Gençlerin Tıbbi Muayenesi Sözleşmesi

Yeraltı İşlerinde Asgari Yaş Sözleşmesi

Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi

İşçi Temsilcileri Sözleşmesi

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Standartları Üçlü Danışma Sözleşmesi

Kamu Hizmeti Alanında Çalışma İlişkileri Sözleşmesi

Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi

Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

Asgari Yaş Sözleşmesi

Sakatların Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam Sözleşmesi

En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

Gemiadamları Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin Sözleşme

Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme

Gemilerde Mürettebat için Yaş ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

Gemi Adamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme

Gemi Adamlarının İş Kazalarının Önlenmesine İlişkin Sözleşme

Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme

Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi

UNESCO İle Yapılan Sözleşmeler

Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme

İcracı Sanatçılar. Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi

Kültür Varlıklarının İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme

Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme

Akdeniz’e Sahildar Arap ve Avrupa Ülkelerinde Yüksek Öğrenim Çalışmalarının Diplomalarının ve Derecelerinin Tanınmasına Dair Sözleşme

Avrupa Bölgesindeki Devletlerde Yüksek Eğitimle İlgili Çalışma, Diploma ve Derecelerin Tanınmasına Dair Sözleşme

Asya ve Pasifik Ülkelerinde Yükseköğrenim Çalışmalarının, Diplomalarının ve Derecelerinin Tanınmasına Dair Bölgesel Sözleşme

Avrupa Bölgesinde Yüksek Eğitim Niteliklerinin Tanınmasına İlişkin Sözleşme

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi

Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İle Yapılan Sözleşme ve Antlaşmalar

Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşması

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartı

Suçla, Özellikle Örgütlü Suç Türleri ile Mücadele İşbirliği Antlaşması

İş Adamları için Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılması Antlaşması

Profesyonel Sürücüler için Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılması Anlaşması

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile Yapılan Sözleşmeler

İzmir Antlaşması Transit Taşıma Anlaşması

Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması

İş Adamlarının Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılması Anlaşması

Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşma

Transit Taşıma Çerçeve Anlaşması

Eğitim Enstitüsü Şartı Ticaret Anlaşması Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Kaçakçılık ve Gümrük Muhakemeleri veri Bankası’nın Kuruluşu ve Çalışması Anlaşması

Avrupa Konseyi İle Yapılan Antlaşma ve Sözleşmeler

Avrupa Konseyi Statüsü Avrupa Konseyi’nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşma

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi

Üniversitelere Kabulü Sağlayan Diplomaların Denkliği ile İlgili Avrupa Sözleşmesi

Üniversitelere Kabulü Sağlayan Diplomaların Denkliği İle İlgili Avrupa Sözleşmesi

Sosyal Güvenlik Planlarını Dair Geçici Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Güvenlik Planlarına Dâhil Geçici Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi Avrupa Kültür Anlaşması

Kuruluş Hakkında Avrupa Sözleşmesi

Savaş Malüllerinin Tedavileri Maksadıyla Değişimine Dair Anlaşma

Üniversite Tahsil Muadeletine  Dair Avrupa Sözleşmesi

Televizyon Filmleri Yoluyla Program Değişimlerini İçeren Avrupa Sözleşmesi

Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi Anlaşmazlıkların Çözülmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

İnsan Menşeili Tedavi Edici Maddelerin Değişimine Dair Avrupa Sözleşmesi

Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi

Üniversite Belgelerinin Akademik Tanınmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Kişilerin Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Sosyal Şartı İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi

Kan Gruplarının Değişimine Dair Avrupa Sözleşmesi Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma

Gençlerin Kolektif Pasaport İle Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Otelcilerin Müşterilerinin Eşyasından Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme

Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu Hükümlerin Denetimi Hakkında Avrupa Sözleşmesi

Karayolu Trafiği Suçlarının Cezalandırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Hemşirelik Eğitim ve Öğretiminde Avrupa Antlaşması

Ulusal Sınırlar Dışındaki İstasyonlardan İletilen ve Yayınların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

Cenazelerin Nakliye Anlaşması Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usül Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi

Ceza Kovuşturmanın Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi

İdari Konularda Yabancı Ülkeden Kanıtlı Bilgi Toplama Hakkında Avrupa Sözleşmesi

Bern Sözleşmesi

Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Doku Tipi Tayinine Yarayan ve Aktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi Kültürel Varlıklara Yönelik Suçlara İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi

Omurgalı Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

Sportif Karşılaşmalarda Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi

Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Dopingle Mücadele Sözleşmesi

İflasın Belirli Uluslararası Yönleri Hakkında Avrupa Sözleşmesi

Üniversite Çalışma Sürelerinin Genel Denkliği İle İlgili Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi

Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi

Çocukların Muhafaza Altına Alınmasının Telafisini Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınır Ötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi

Yolsuzluklara Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi

Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi

Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme

AİHM Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Gençler İçin Uzun Vadeli Bir Ulusötesi Gönüllü Hizmet Geliştirilmesi Avrupa Sözleşmesi

Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Görsel İşitsel Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçak Kaçakçılığıyla Mücadele Anlaşması

Avrupa Bölgesinde Yüksek Eğitim Niteliklerinin Tanınmasına İlişkin Sözleşme

Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi

Varşova Sözleşmesi Tarım Amaçlı Kullanılan Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Kesim Sırasında Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi

Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi

İstanbul Sözleşmesi

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi

Halk Sağlığına Tehditler İçeren Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Organ Kaçakçılığına Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Spor Etkinliklerinde Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımlarına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme

Uluslararası Lahey Özel Hukuk Konferansı’na Dair Sözleşmeler

Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme

Hukuki veya Ticari Mevzularda Adli ve Mahkeme Dışı Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme

Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusunda Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Lahey Sözleşmesi

Hukuk Usulüne Dair Sözleşme

Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Uyuşmazlıkları Konusunda Sözleşme

Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme

Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme

Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme

Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme

Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme

Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme

Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşme

Ölen Kişilerin Mallarının Uluslararası Yönetimine İlişkin Sözleşme

Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşme

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü İle Yapılan Sözleşme ve Antlaşmalar

Paris Sözleşmesi

Madrid Anlaşması

Bern Sözleşmesi

Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Antlaşması

Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili Hakkında Lizbon Anlaşması

WIPO Anlaşması Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tebliğ Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması Patent İşbirliği Antlaşması

Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması

Uluslararası Patent Sınıflandırılması İle İlgili Strazburg Anlaşması

Marka Kanunu Antlaşması

Patent Kanunu Antlaşması

İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması

Marka Kanununa İlişkin Singapur Anlaşması

WIPO Telif Hakları Anlaşması

WIPO İcralar ve Hologramlar Antlaşması

Marakeş Antlaşması

Bir cevap yazın