Türkiye’nin İnsan Hakları Konusunda Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşma ve Sözleşmeler İle Katılım Tarihleri

Türkiyede insan hakları

KPSS Güncel Bilgiler

İnsan Hakları Evrensel beyannamesi (Türkiye 10 Aralık 1948 tarihinde beyannameye imza atmış, 6 Nisan 1949’da beyanname Türkiye’de yürürlüğe girmiştir. Bakanlar kurulu kararı ile bildirgenin yayımından itibaren okullarda ve diğer öğretim kurumlarında okutulması ve yorumlanması öngörülmüştür. )

25 Mayıs 1959 tarihli Kadınların Siyasi Haklarına Dair Sözleşme (Türkiye 1959 )

Birleşmiş Milletler 1981 tarihli Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi ( Türkiye 1985 Haziran )

BM 1948 Jenosit ’in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme ( Türkiye Mart 1950)

Wide view of the HallGeneral Assembly Seventy-second session, 93rd plenary meetingElection of five non-permanent members of the Security Council

25 Eylül 1926 tarihli Esaretin Meni Hakkında Mukavelename ( Türkiye 8 Haziran 1933 )

Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme ( Türkiye 6 Ocak 1964 )

Mültecilerin Durumuna Dair Sözleşme ( Türkiye 26 Ağustos 1961 )

20 Kasım 1989’da Çocuk Hakları Bildirgesi ( Türkiye 1995 )

Haziran 1987 BM İşkence ve Başka Zalimce İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Davranış veya Cezaya Karşı Sözleşme ( Türkiye 25 Ocak 1988)

Uluslararası Çalışma Örgütü – 1919 ( Türkiye 1950 )

24 Ekim 1960 tarihli Tarım İşçilerinin Dernek Kurma Ve Birleşme Haklarına Dair 11 Sayılı Sözleşme ( Türkiye 24 Ekim 1960 )

18 Temmuz 1951 tarihli Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Ülkelerinin Uygulanmasına İlişkin 98 Notlu Sözleşme, Sendika Hakkını Daha İleri Düzeyde Gerçekleştirme ( 8 Ağustos 1951 )

BM 17 Ocak 1979 Tarihli Zorla ya da Zorunlu Çalıştırma Yasağı (Türkiye 14 Aralık 1960 )

BM 15 Haziran 1960 tarihli Çalışma Yasasında Ayrımcılığın, Özellikle Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Amacıyla ILO Tarafından Benimsenen Çalışma ve Meslek Bakımından Ayrımcılığa İlişkin 111 Notlu Sözleşme ( Türkiye 13 Aralık 1966 )

Erkeklerle Kadınların Eşit Değerde İş için Eşit Ücretlendirilmesine İlişkin 100 Notlu Sözleşme (Türkiye 13 Aralık 1966)

Bir cevap yazın