En İyi Yazarlar-Türk Şairler

En İyi Yazarlar

Türk Edebiyatının tarihi sürecinde son dönem yani Batı Etkisindeki Türk edebiyatı ve özellikle Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında yetişmişünlü Türk yazarların veya Türk edebiyatının en iyi yazarlarının hayatını ve eserlerini derledik. Tanzimat Dönemindeki en iyi Türk yazarlar ve Türk şairlerden başlayarak günümüze kadarki süreç içerisinde ünlü Türk edebiyatı yazarları olarak karşımıza çıkan sanatçıların listesini hazırladık.

Tanzimat Dönemindeki Önemli Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

İbrahim Şinasi (1826-1871) Şair, Yazar, Gazeteci

İbrahim Şinasi
İbrahim Şinasi
 1. Tanzimat edebiyatının bilinen üç kurucusundan biri ve en iyi yazarlar arasındadır.
 2. Agâh Efendi ile birlikte çıkardıkları ilk özel gazete: Tercüman-ı Ahval
 3. İlk töre komedisi ve ilk tiyatro eseri Şair Evlenmesi’nin ünlü Türk yazarı
 4. Tercüman-ı Ahval Mukaddimesinde ilk defa noktalama işaretlerini kullanan yazar
 5. Tek başına çıkardığı gazete: Tasvir-i Efkâr
 6. Türk Edebiyatında Kaşgarlı Mahmut’tan sonra ilk atasözleri sözlüğü: Durub-ı Emsal-i Osmaniye
 7. İkinci sözlük çalışması: Kamus-ı Osmaniye
 8. La Fontain’in bazı eserlerinden çeviriler yaptığı eseri: Tercüme-i Manzume
 9. Şiirlerini topladığı eser:  Müntehabat-ı Eşar
 10. Dilde sadeleşme hareketini başlatan kişi
 11. Halk, vatan ve millet gibi kavramları ilk defa kullanan yazar: İbrahim Şinasi
 12. Türk edebiyatının Batılılaşmasında öncü isimlerden birisi: İbrahim Şinasi

İbrahim Şinasi Eserleri

 • Tiyatro: Şair Evlenmesi
 • Şiir: Müntehabat-I Eşar, Tercüme-i Manzume
 • Derleme: Durub-ı Emsali Osmaniye
 • Sözlük: Kamus-ı Osmani
 • Gazete: Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkâr

Ziya Paşa (1825 – 1880) Şair, Yazar,

ziya-pasa
Ziya Paşa
 1. Tanzimat’ın Birinci Dönemindeki en iyi yazarlar arasındadır.
 2. Önce Doğu kültürü ile eserler kaleme almış daha sonra yönelmiştir.
 3. Eski Divan şiirini Tanzimat Döneminde devam ettiren tek sanatçı
 4. Eserlerinde işlediği temalar: insan, hayat, kâinat…
 5. Toplumsal eserlerde ele aldığı konular: yolsuzluk, rüşvet, adaletsizlik
 6. Eserlerinde atasözü üslubunda sözler yazan nadir sanatçılardandır.
 7. Ali Paşa’ya yazdığı ünlü hicviye: Zafername 
 8. Hece ölçüsüyle Türkçeye çevirmiştir Moliere’in eseri: Tartüffe
 9. Halk dilini ve halk şiirini savunduğu makalesi: Şiir ve İnşa
 10. Divan şiiri antolojisinde klasik edebiyatı yücelttiği eseri: Harabat

Ziya Paşa Eserleri

 • Şiir: Eş’ar-ı Ziya, Zafername, Terci-i Bend, Terkib-i Bend
 • Mülakat: Rüya
 • Anı: Defter-i Amal
 • Antoloji: Harabat
 • Düz Yazı: Veraseti Saltanat-ı Seniyye Hakkında Mektup, Şiir ve İnşa
 • Makaleler: Arz-ı Hal, Veraset Mektupları

Namık Kemal (1840-1888) şair, yazar, gazeteci

namik-kemal
Namık Kemal
 1. Şinasi ile birlikte Paris’te çıkardığı özel gazete: Tasvir-i Efkâr
 2. Sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan Yahut Silistre’nin ünlü Türk yazarı
 3. Gazeteci, şair, fikir adamı ve muharrir olan en iyi yazarlardandır.
 4. Savunduğu düşünce: Osmanlıcılık
 5. Ziya Paşa’nın yazmış olduğu ve eskiyi savunduğu Harabat adlı esere karşı yeniyi savunduğu eserler: Tahrib-i Harabat ve Takip
 6. Edebi anlayışı: “Sanat toplum içindir.”
 7. Etkisinde kaldığı akım: Romantizm
 8. Türk edebiyatında hürriyet kavramını ilk defa kullanan yazar: Namık Kemal
 9. Vatan, hürriyet, hukuk ve eğitim konularında Tanzimat döneminde en çok yazan sanatçı
 10. Nam-ı diğer: Vatan şairi
 11. En ünlü eseri: Hürriyet Kasidesi
 12. Sosyal konularda yazdığı eserler: Zavallı Çocuk, Akif Bey ve Kara Bela
 13. Tarihsel konularda kaleme aldığı oyunlar: Vatan Yahut Silistre ve Celaleddin Harzemşah
 14. Türk Edebiyatının ilk edebi romanı kabul edilen eseri: İntibah
 15. Türk Edebiyatının ilk tarihi romanı kabul edilen eseri: Cezmi

Namık Kemal Eserleri

 • Roman: İntibah, Cezmi
 • Eleştiri: Tahrib-i Harabat, Takip, Renan Müdafaanamesi
 • Tiyatro: Vatan Yahut Silistre, Celaleddin Harzemşah, Gülnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Karabela
 • Tarih: Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Kanije Muhasarası
 • Düz Yazı: Devr-i İstila, Barika-i Zafer, Evrak-ı Perişan

Ahmet Mithat Efendi (1844 – 1912) Yazar, eğitimci

ahmet mithat efendi
Ahmet Mithat Efendi
 1. Kurduğu gazete: Tercüman-ı Hakikat
 2. Edebi anlayışı: “Sanat toplum içindir.”
 3. Halkı aydınlatmak için yazdığı eserlerinden dolayı anıldığı isim: Hace-i Evvel (ilk öğretmen)
 4. Tanzimat Döneminde halka okuma zevkini aşılayan yazar
 5. İşlediği konular: Tarih, felsefe, fen, ziraat, iktisat ve edebiyat
 6. Halkın anlayabileceği bir dil kullanmış ve edebi kaygı taşımamıştır.
 7. Çok eser yazmasından dolayı anıldığı diğer lakabı: Yazı makinesi
 8. Birçok konuda ve birçok türde yazdığı eser sayısı: Yaklaşık 200
 9. Ele aldığı toplumsal konular: Batı taklitçiliği, evlilik, kızların eğitimi 
 10. Hikâye ve romanlarındaki kişi ve olaylar: Günlük hayat
 11. İlk tarihi roman denemesi: Yeniçeriler
 12. Batılı anlamdaki hikâyenin öncüsü kabul edilen eseri: Letaif-i Rivayet adlı hikâye serisi
 13. Roman ve hikâyelerinde anlatım tekniği: edebi yönden kusurlu
 14. Romanlarını bir öğretmen edasıyla kaleme alan en iyi yazarlardan biridir.
 15. Eserleri kimi zaman ansiklopedik bilgiler içermektedir.
 16. Eserlerindeki karakterler: tek yönlüdür ya iyidir ya kötü.
 17. Halka okuma yazma alışkanlığı kazandıran yazar olarak bilinir.
 18. Yazarlık yaptığı gazeteler: Tuna, İbret, Devir, Bedir, Ceride-i Askeriyye, Basiret, Tercüman-ı Hakikat

Ahmet Mithat Efendi Eserleri

 • Roman: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey’le Rakım Efendi, Paris’te Bir Türk, Henüz On Yedi Yaşında, Dürdane Hanım, Müşahedat, Ahmet Metin ve Şirzat, Jöntürk, Acayib-i Âlem, Voltaire 20 Yaşında, Dünyaya İkinci Geliş
 • Hikâye: Kıssadan Hisse, Letaif-İ Rivayat
 • Tiyatro: Açıkbaş, Ahz-ı Far, Çengi, Çerkez Özdenler
 • Gezi: Avrupa’da Bir Cevelan
 • Gazete: Bedir, Devir, Tercüman-ı Hakikat

Şemsettin Sami (1850 – 1904) Şair, yazar, araştırmacı, çevirmen

Şemsettin Sami
Şemsettin Sami
 1. Yazarlık yaptığı gazeteler: Sırat ve Hadika
 2. Çıkardığı gazete: Tercüman-ı Şark
 3. Tanzimat Dönemindeki en iyi yazarlardan olan Şemsettin Sami; Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in babası
 4. Sabah gazetesinin kurucusu ve yazarı
 5. Tanındığı ve çalışma yaptığı alanlar: Sözlük ve ansiklopedi
 6. Türk harfleriyle yazılan ilk Türkçe roman olarak kabul edilen eseri: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı roman
 7. Türkçeye çevirdiği eserler: Robinson Crusoe ve Sefiller adlı romanlar
 8. İlk Türkçe – Fransızca sözlük olan Kamus-ı Fransevi’nin yazarı
 9. İkinci Abdülhamit’ten iftihar madalyası alan tek edip
 10. Popüler olmasını sağlayan eseri: Kamus’ul Alam adlı ansiklopedi
 11. Bugüne kadar yazılmış en geniş kapsamlı Arapça-Türkçe sözlük olan eseri: Kamus-ı Arabi
 12. İlk Türkçe sözlük olarak kabul edilen eseri: Kamus-ı Türki
 13. Türk kültürüne büyük katkı yaptığı eserleri: Kutadgu Bilig ve Orhun Abideleri’nin izahlı çevirisi

Şemsettin Sami Eserleri

 • Roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Sözlük: Kamus-ı Fransevi, Kamus’ul Alam, Kamus-ı Arabi, Kamus-ı Türki
 • Çeviri: Robinson Crusoe, Sefiller, Şeytanın Yadigârları
 • Tiyatro: Besa yahut Ahde Vefa, Seydi Yahya, Gave

Ahmet Vefik Paşa (1823 – 1891) Yazar, araştırmacı, çevirmen, bürokrat

ahmet-vefik-paşa
Ahmet Vefik Paşa
 1. Tanzimat döneminin en aydın sanatçılarından biri
 2. Ünlü olduğu alan: Çeviriler
 3. Türk edebiyatına kazandırdığı önemli eserler: Moliere’in 16 eseri
 4. Türk tiyatrosunda sahnelenen ilk oyunlar: Moliere’den çevirdiği Zor Nikâh ve Zoraki Takip
 5. Tiyatroya yaptığı katkı: Türk tiyatrosunu geliştirmesi ve halka tiyatroyu sevdirmesi
 6. Tiyatroya katkıları: Sahneleme teknikleri üzerine çalışması ve bir tiyatro kurması
 7. Yaptığı görevler. Bursa Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı
 8. Eğitime katkıları: Ders kitapları hazırlaması
 9. Ahmet Vefik Paşa ile başlayan akım: Milli değerler ve Türkçülük akımı
 10. Yazmış olduğu Anadolu Türkçesine ait ilk sözlük: Lehçe-i Osmaniye
 11. Çağataycadan Osmanlıcaya çevirdiği eser: Ebulgazi Bahadır Han Şecere-i Türk
 12. Atasözleri derleme çalışması: Müntehabat-ı Durub-ı Emsal
 13. Türk tarihinin Osmanlı’dan önce başladığını dile getirdiği eser: Fezleke-i Tarih-i Osmani
 14. Tanzimat Döneminde en çok okunan yazarlar arasındadır.
 15. Tanzimat döneminde yaptığı çeviriler ve yazdığı tiyatro eserleri sebebiyle en iyi yazarlar arasında yer alır.

Ahmet Vefik Paşa Eserleri

 • Sözlük: Lehçe-i Osmani
 • Atasözü ve Deyimler: Müntehabat-ı Durub-ı Emsal
 • Tarih: Hikmet-i Tarih, Fezleke-i Tarih-i Osmani, Şecere-i Türki
 • Çeviri: İnfial-i Aşk, Dudu Kuşları, Kocalar Mektebi, Tartüffe, Okumuş Kadınlar
 • Adapte: Zoraki Nikâh, Zoraki Tabip, Tabibi Aşk, Dekbazlık, Merala, Azarya

Recaizade Mahmut Ekrem (1847 – 1914) Yazar, Edip, Şair

recaizade-mahmut-ekrem
Recaizade Mahmut Ekrem
 1. Tanzimat edebiyatı içinde yer alıp Servet-i Fünun edebiyatının kurulmasını sağlaması sebebiyle dönemindeki en iyi yazarlardan biri olarak karşımıza çıkar.
 2. Yaptığı üstün görev: Millî Eğitim Bakanlığı
 3. Yönettiği gazete: Tasvir-i Efkâr
 4. Edebiyatın her alanında yazdığı eser sayısı: 30’a yakın
 5. Sanat Anlayışı: “Sanat sanat içindir” ve sanatı güzellik olarak tanımlamış.
 6. Dili: Süslü ve ağır
 7. Eserlerinde önem verdiği husus: söyleyiş güzelliği, incelik ve ahengi
 8. Türk edebiyatında ilk realist (gerçekçi) roman kabul edilen eseri: Araba Sevdası,
 9. Şiirde kafiye anlayışı: “kulak için kafiye”
 10. Eski ile yeni tartışmasında savunduğu taraf: Yeni
 11. Eskiyi savunan Muallim Naci’yi eleştirdiği eserleri: Zemzeme ve Takdir-i Elhan
 12. Çıkardığı dergi: Ahmet İhsan Tokgöz ile birlikte Serveti Fünun
 13. Kurulmasına öncülük ettiği akım: Serveti Fünun
 14. Türk Edebiyatındaki İlk edebi bilgiler kitabı: Talim-i Edebiyat
 15. Nam-ı Diğer: Üstat-ı Ekrem
 16. Servet-i Fünun edebiyatının fikir babası olması ve dergiyi ilk çıkaran kişilerden olması onun en iyi yazarlar arasına girmesini sağlamıştır.

Recaizade Mahmut Ekrem Eserleri

 • Roman: Araba Sevdası
 • Hikâye: Muhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi, Şems, Saime
 • Tiyatro: Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır, Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç, Görev Çağrısı, Atalar Yahut Amerikan Vahşileri
 • Şiir: Nağme-i Seher, Yadigâr-ı Esbap, Zemzeme, Neferin
 • Eleştiri: Takdir-i Elhan
 • Diğer Eserleri: Tefekkür, Pejmürde, Nejat Ekrem
 • Düzyazı: Talim-i Edebiyat

Abdülhak Hamit Tarhan (1852 – 1937) Şair, edip, tiyatro yazarı

abdülhak hamit tarhan
Abdülhak Hamit Tarhan
 1. Türk Edebiyatında birçok sanatçıyı etkisinde bırakmış en iyi yazarlardan biri olarak kayıtlara geçmiştir.
 2. Tanzimat döneminde yürüttüğü hareket: en gerçekçi yenileşme hareketi
 3. Türk şiirini Batılı anlayışa kavuşturan şair
 4. Eski şiir geleneğini şekil ve içerik yönünden yıkan şair
 5. Başarılı bir şekilde kullandığı nazım şekilleri: Batılı nazım şekilleri
 6. Modern Türk edebiyatının kurucusu
 7. Sanat görüşü: “Sanat sanat içindir” 
 8. Etkilendiği akım: romantizm
 9. Türk edebiyatında anılan diğer ismi: “Şair-i Azam”
 10. Türk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri Eşber’in yazarı
 11. Türk edebiyatında hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri olan Nesteren’in yazarı
 12. Türk edebiyatındaki ilk pastoral şiir Sahra’nın yazarı
 13. Eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı ünlü şiir: Makber
 14. İşlediği temalar: Metafizik, ölüm, vatan, millet…
 15. Edebi Üslup: epik ve lirik
 16. Salon edebiyatının kurucusu
 17. Tezatlar şairi

Abdülhak Hamit Tarhan Eserleri

 • Şiir: Sahra, Makber, Ölü, Halce, Baladan Bir Ses, Validem, İlham-ı Vatan, Tayflar Geçidi, Ruhlar, Garami, Arizler amik, Bir Sefilinin Hasbihalinden, Bunlar Odur, Divaneliklerim Yahut Belde
 • Tiyatro: İçli Kız, Sabur Sebat, Dürter-i Hindu, Nazif’e Yahut Ferda-i Hamiyet, Tarık Yahut Endülüs Fethi, Eşber, Zeynep, Macera-yı Aşk, İlhan, Tarhan, Yadigârı Harb, Nesteren

Samipaşazade Sezai (1860 – 1936) Yazar

samipaşazade sezai
Samipaşazade Sezai
 1. Şura-yı Ümmet gazetesi yazarı
 2. Elçilik yapmış, konakta yetişmiş kültürlü bir aydın
 3. Benimsediği edebi anlayış: “Sanat sanat içindir”
 4. Edebiyatın birçok alanında esere sahip
 5. Benimsediği akımlar: şiirde romantizm, roman ve öyküde realizm
 6. Yazarı olduğu dergiler: İkdam ve Servet-i Fünun
 7. Türk edebiyatında ilk realist roman sayılan eseri: Sergüzeşt
 8. Tanzimat döneminin ilk hikâye kitaplarından olan eseri: Küçük Şeyler adlı hikâye
 9. İlk realist romanı ve ilk hikayeyi yazması bakımından Türk edebiyatının en iyi yazarları arasında önemli bir yere sahiptir.

Sami Paşazade Sezai Eserleri

 • Roman: Sergüzeşt
 • Öykü: Küçük Şeyler
 • Tiyatro: Şiir (Aslan)
 • Mektup: İclal

Muallim Naci (1850 – 1893) Yazar, şair

muallim naci
Muallim Naci
 1. Ahmet Mithat Efendi’nin kızı ile evli
 2. Adını duyulduğu çalışmaları: Tercüman-ı Hakikat gazetesindeki yazıları
 3. Eski-yeni tartışmalarında eskinin savunucusu
 4. Çıkardığı dergi: Mecmua-i Muallim
 5. Benimsediği kafiye anlayışı: Divan Edebiyatı geleneği göz için kafiye
 6. Recaizade Mahmut Ekrem’e eleştirilerde bulunduğu yazıları: Saadet gazetesindeki makaleleri
 7. Yeni ve Rceaizade Mahmud Ekrem’ eleştirilerini topladığı eser:  Demdeme

Muallim Naci Eserleri

 • Şiir: Ateşpare, Firuzan, Şerare, Sümbüle, Yadigâr-ı Naci, Terkib-i Bend-i Muallim Naci
 • Eleştiri: Demodeme, Muallim, Yazmış Bulundum
 • Anı: Ömer’in Çocukluğu, Medrese Hatıraları
 • Tiyatro: Eder, Musa Bin Ebu’m Gazi Yahut Hamiyet
 • Mektup: Muhaberat ve Muhaverat, Şöyle Böyle, Mektuplarım
 • Edebiyat Tarihi: Osmanlı Şairleri
 • Sözlük: Lügat-i Naci

Nabizade Nazım (1862 – 1893) Şair, yazar

nabizade nazım
Nabizade Nazım
 1. Türk edebiyatında realist ve natüralist akımın ilk temsilcilerinden biri olan Nabizade Nazım bu alandaki en iyi yazarlardandır.
 2. Yazdığı gazeteler: Hazine-i Evrak, Tercüman-ı Hakikat, Servet-i Fünun…
 3. Şiirle ilgili düşüncelerini anlattığı ünlü makalesi: Şairiyat
 4. İlk natüralist roman sayılan köy konulu eseri: Karabibik
 5. Hem natüralist hem de psikolojik eseri: Zehra

Nabizade Nazım Eserleri

 • Roman: Karabibik, Zehra
 • Şiir: Heves Ettim, Mini Mini Yahut Yine Heves, Hala Güzel, Haspa
 • Öykü: Yadigârlarım, Zavallı Kız, Bir Hatıra, Sevda

Servet-i Fünun Dönemindeki Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

Tevfik Fikret (1867- 1915) Şair, Yazar

tevfik-fikret
Tevfik Fikret
 1. Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulayan Türk edebiyatı şairleri listesinin başında gelir.
 2. Türk şiirinde Batılılaşma hareketinin dönüm noktalarından birisi
 3. Türk şiirini geleneksellikten kurtaran şair
 4. Batı şiirindeki sone nazım biçimini ilk kullanan şair
 5. Şiirde etkilendiği akım: parnasizm
 6. Önceleri yazdığı konular: bireysel daha sonra yazdığı konular: toplumsal
 7. Şiirlerinde sıkça kullandığı kavramlar:  vatan, adalet, hürriyet

Tevfik Fikret Eserleri

 • Şiir: Rübab-ı Şikeste, Haluk’un Defteri, Rübab’ın Cevabı, Şermin, Tarih-i Kadim

Cenap Şahabettin ( 1870 – 1934 ) Yazar, Şair

cenap-sahabettin
Cenap Şahabettin
 1. Vecize niteliğinde sözler yazma konusunda en iyi yazarlar arasındadır.
 2. Muallim Naci’nin tesiriyle verdiği şiir tarzı: divan şiiri tarzı
 3. Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’ın etkisiyle yazdığı şiir tarzı: Servet-i Fünun’da Batı tarzı
 4. Şiirde etkilendiği akımlar: Parnasizmden ve sembolizm
 5. Tüm şiirlerinde kullandığı ölçü: Aruz ölçüsü
 6. Şiiri ahenkli bir resme benzetir. Bunun örneği Elhan-ı Şita şiiri
 7. Sanat göürüşü: “Sanat, sanat içindir”
 8. Nesir türünde yazdığı yazılar: nükteli yazılar
 9. Dil ve Üslup: Şiirde de nesirde de süslü anlatım
 10. MEB 100 Temel Eser arasına alınan eseri: Atasözü niteliğinde yazmış olduğu Tiryaki Sözleri
 11. En ünlü gezi eserleri arasındaki kitabı: Avrupa Mektupları

Cenap Şahabettin Eserleri

 • Şiir: Damat, Seçme Şiirler, Bütün Şiirler
 • Tiyatro: Körebe
 • Düzyazı: Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Evrakı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh, Tiryaki Sözleri, William Shakespeare

Halit Ziya Uşaklıgil ( 1866 – 1945 ) Yazar, romancı

halit-ziya-usakligil
Halit Ziya Uşaklıgil
 1. Servet-i Fünun ile birlikte Türk edebiyatının en önemli roman ve hikâye yazarlarından biri
 2. Nam-ı diğer: Türk romancılığının babası
 3. Etkilendiği akımlar: Realizm ve natüralizmin yanında romanlarında romantizm
 4. En önemli özelliği: Güçlü bir hikâye tekniğine sahip olması
 5. Romanlarında dil ve üslubu: ağır ve süslü bir dil
 6. Servet-i Fünun döneminin en büyük sanatçısı
 7. Artistik nesrin kurucusu
 8. Romanlarında en önemli özelliklerden birisi: gözlem
 9. Türk Edebiyatına katkısı: Batılı anlamda Türk romancılığının asıl gelişimini sağlaması
 10. Roman ve hikâyelerinde olayların geçtiği mekanlar: “köşk, yalı konak, saray”
 11. Mensur şiirinin batılı anlamdaki ilk temsilcisi olması hasebiyle en iyi yazarlar arasına girmiştir.
 12. Mensur şiir tarzında yazdığı eserler: Mensur Şiirler ve Mezardan Sesler

Halit Ziya Uşaklıgil Eserleri

 • Roman: Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekâsı, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Sefile
 • Öykü: Bir Muhtıranın Son Yaprakları, Küçük Fıkralar, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Hikâye-i Sevda, Hepsinden Acı, Aşka Dair, Kadın Pençesi
 • Anı: 40 Yıl, Acı Bir Hikâye, Saray ve Ötesi

Mehmet Rauf (1875- 1931) Yazar, Şair

mehmet-rauf
Mehmet Rauf
 1. Halit Ziya Uşaklıgil’den sonra Servet-i Fünun edebiyatının en güçlü romancısı
 2. Psikolojik roman alanındaki en iyi yazarlardan birisidir.
 3. Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı sayılan eseri: Eylül
 4. Hikâye ve romanlarında etkilendiği akımlar: romantizm
 5. Roman Tekniği: Servet-i Fünun anlayışına uygun olarak romanları hüsran ve hayal kırıklığı ile bitmesi
 6. Eserlerinde başarıyla işlediği konular: İnsan ruhunun derinliklerini ve psikolojik durumları
 7. İlgilenmediği konular: Günlük siyasi çekişmeler ve sosyal hayat

Mehmet Rauf Eserleri

 • Roman: Eylül, Ferda-yık Garam, Bir Gün, Genç Kız Kalbi,  Karanfil ve Yasemin, Böğürtlen, Define, Son Yıldız, Kan Damlası
 • Öykü: İhtizar, Son Emel, Hanımlar Arasında, Bir Aşkın Tarihi, Üç Hikâye, Kadın İsterse, Eski Aşk Geceleri
 • Oyun: Ferdi Ve Şürekâsı, Pençe, Yağmurdan Doluya
 • Mensur Şiir: Siyah İnciler

Hüseyin Cahit Yalçın ( 1875 – 1957 ) Yazar, eleştirmen

huseyin-cahit-yalcin
Hüseyin Cahit Yalçın
 • Edebi eserlerin yanında eleştirmen bir yazar
 • Eski edebiyatın karşısında savunduğu görüş: yeni edebiyat ve Batı edebiyatı
 • Birçok sanatçı ile eski yeni tartışmasına giren bir yazar
 • Eserlerindeki dikkat çeken özellik: realist bir üslupla ve gözleme dayanarak oluşturması
 • Sanat görüşü: “Sanat için sanat”
 • Servet-i Fünun’un en iyi yazarlarının çalıştığı dergiyi yönetmiştir.

Hüseyin Cahit Yalçın Eserleri

 • Roman: Nadide, Hayal İçinde
 • Hikâye: Hayat-ı Muhayyel, Hayatı Hakikiye Sahneleri, Niçin Aldatırlarmış
 • Anı: Edebi Hatıralar, Siyasi Anılar
 • Tenkit: Kavgalarım

Süleyman Nazif (1869- 1927) Şair

suleyman-nazif
Süleyman Nazif
 1. Etkisinde kaldığı şair: Namık Kemal
 2. Eserlerinde işlediği temalar: sosyal temalar 
 3. Eserlerine yansıttığı duygular: Milli duygular
 4. Kullandığı ölçü: Aruz vezni
 5. Karşısında yer aldığı akım: Sadeleşme ve Türkçülük akımı
 6. Türkçülük akımının önde gelen yazarlarından olması dolayısıyla en iyi yazarlar listesine girmiştir.

Süleyman Nazif Eserleri

 • Şiir: Gizli Figanlar, Firak-ı Irak, Malta Geceleri

Ahmet Hikmet Müftüoğlu ( 1870 – 1927 ) Yazar

ahmet-hikmet-muftuoglu
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
 • İçerisinde bulunduğu akımlar: Önce Servet-i Fünun daha sonra Yeni Lisan ve Türkçülük
 • Milli konulardaki dil ve üslubu: sade bir dil
 • Türkçülük akımı etkisinde yazdığı yazıları topladığı eseri: Çağlayanlar
 • MEB 100 Temel eser arasına giren şiir kitabı: Çağlayanlar
 • Kurucuları arasında yer aldığı akım: Türkçülük hareketi
 • Çağlayanlar adlı eseriyle MEB tarafından da okunması tavsiye edilen yazarlardan olduğu için en iyi yazarlar listemizin içerisinde bulunmaktadır.

Ahmet Hikmet Müftüoğlu Eserleri

 • Hikâye: Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar
 • Roman: Gönül Hanım
 • Düz Yazı: Hazine-i Fünun, Dersaadet, İnci, Yeni İnci

Servet-i Fünun Edebiyatındaki Diğer Önemli Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

 • Ali Ekrem Bolayır
 • Hüseyin Suat Yalçın
 • Hüseyin Siret Özsever
 • Faik Ali Ozansoy
 • Ahmet Şuayip
 • Saffet Nezihi
 • Celal Sahir Erozan

Fecr-i Ati Edebiyatındaki Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

Ahmet Haşim (1884- 1933) Şair, Yazar

Ahmet-hasim
Ahmet Haşim
 1. Türk edebiyatının en tanınmış ve en iyi yazarlarından biridir.
 2. Etkisinde kaldığı ünlü sanatçılar: Abdülhak Hamit Tarhan, Şeyh Galip, Tevfik Fikret
 3. Yazdığı dergiler: Resimli Kitap, Serveti Fünun, Cevap, Dergâh, Yeni Mecmua, Yeni Türk, Aşiyan
 4. Şiir hakkındaki görüşlerini anlattığı makale: Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar
 5. Etkisinde kaldığı akım: Şiirde Empresyonizm (izlenimcilik) akımı
 6. Şiirleri vasıtasıyla dış dünyaya yansıttığı konular: Kendi iç dünyasında yaşadığı izlenimler
 7. Şiirlerinde sıkça işlediği temalar: anne, hastalık, ölüm, gece, çocukluk ve hatıralar
 8. Ahmet Haşim’in en belirgin özelliği: karamsarlık
 9. Şiir anlayışı: Şiiri bir musiki gibi telakki etmesi ve kelimeleri ahenk içerisinde bir araya getirmesi
 10. Kullandığı ölçü: Aruz ölçüsü
 11. Dil ve Üslubu: Arapça ve Farsça sözcüklerle süslü bir dil
 12. Fecr-i Ati Topluluğu’nun en önemli sanatçısı

Ahmet Haşim Eserleri

 • Şiir: Göl Saatleri, Piyale
 • Makale fıkra: Gurabahane-i Laklakan, Bize Göre
 • Gezi: Frankfurt Seyahatnamesi

Fecr-İ Ati Edebiyatındaki Diğer Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

 • Emin Bülent Serdaroğlu
 • Tahsin Nahit

Milli Edebiyat Döneminde Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar ve Eserleri

Ömer Seyfettin (1884- 1920) Öykü yazarı

omer-seyfettin
Ömer Seyfettin
 1. Modern öykücülüğün Türk edebiyatındaki en iyi yazarlarından birisi ve büyük temsilcisidir
 2. Tanındığı Yazı: Genç Kalemler dergisinde 1911 yılında yayınladığı Yeni Lisan başlıklı yazısı
 3. Savunduğu dil görüşü: Türkçenin Arapça ve Farsçanın esaretinden kurtulması gerektiği
 4. Milli Edebiyat akımının öncüsü olan diğer arkadaşları: Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp
 5. Öykülerinde referans aldığı kaynaklar: Kişisel tecrübelerine ve tarihsel olaylar ile halk gelenekleri
 6. En ünlü öyküleri: Pembe İncili Kaftan, Kaşağı, Diyet, Beyaz Lale
 7. Benimsediği hikaye yazma tekniği: Maupassant tarzı yani olay hikâyesi
 8. Eserlerinde kullandığı dil ve anlatım: günlük konuşma dili ile sade ve halk lisanına yakın bir üslup
 9. Ömür boyunca benimsediği ve çalıştığı alan: Türk edebiyatının millileşmesi
 10. Hikâye dışında diğer türlerde verdiği eserler: roman ve şiir

Ömer Seyfettin Eserleri

 • Öykü: Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Bahar Ve Kelebekler, Beyaz Lale, Asilzadeler, Başını Vermeyen Şehit, Bomba, Diyet, İlk Düşen Ak, Falaka, Forsa, Pembe İncili Kaftan, Perili Köşk, Zeytin Ekmek
 • Roman: Ashap-ı Kehfimiz, Efruz Bey, Yalnız Efe

Ziya Gökalp (1876- 1924) Şair, fikir adamı, yazar

ziya-gokalp
Ziya Gökalp
 1. Sanat anlayışı: “Sanat toplum içindir.”
 2. Türk edebiyatı içerisinde Türkçülük akımını başlatan kişilerin başında gelen yazar
 3. Eserlerindeki dil ve anlatımı: sade ve günlük konuşma dili
 4. Şairliğinin yanında öne çıkan özelliği: fikir adamlığı
 5. Türkçülük akımının idealini ve çerçevesini çizdiği eser: Yeni Hayat
 6. Ziya Gökalp’in savunduğu düşüncelerin önemi: Yeni Türk Devleti’nin kurulmasında kanun niteliği taşıması
 7. Ziya Gökalp’in MEB 100 Temel Eser içerisinde yer alan şiir kitabı: Altın Işık
 8. Ziya Gökalp ile dikkat çekilmeye başlayan alan: Türk mitolojisine
 9. Şiirlerinin niteliği: didaktik (öğretici)
 10. Yıkılan Osmanlı Devleti’ne yeni bir arayış olarak getirdiği akım: Türkçülük akımı
 11. Türkçülük akımına yönelik olarak yazdığı en büyük eser: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
 12. Türkçülük akımını temellendirmesi bakımından Türk edebiyatının en iyi yazarlarından birisi sayılır.

Ziya Gökalp Eserleri

 • Şiir: Kızılelma, Yeni Hayat, Altınışık
 • Düzyazı: Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Türkçülüğün Esasları, Türk Töresi, Doğruyol, Türk Medeniyet Tarihi

Ali Canip Yöntem (1887- 1967) yazar, şair

ali-canip-yontem
Ali Canip Yöntem
 1. Başyazarlık yaptığı mecmualar: Yeni Mecmua ve Genç Kalemler dergisi
 2. Türkçülük ve Milli Edebiyat akımının önde gelen ismi
 3. Birçok edebiyatçı ile girdiği tartışma konusu: Türkçülük akımı
 4. Dilde gösterdiği en büyük çalışma: Türk dilinin sadeleşmesi
 5. Milli Edebiyatın lider kadrosundaki diğer arkadaşları: Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin
 6. Genç Kalemler Dergisi ve milli edebiyat akımının baş aktörlerinden olan Ali Canip, en iyi yazarlar listesine bu özelliği ile dahil olmuştur.

Ali Canip Yöntem Eserleri

 • Şiir: Geçtiğim Yol
 • Düz Yazı: Milli Edebiyat ve Cenap Beyle Münakaşalarım, Epope, Türk Edebiyatı Antolojisi, Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri, Edebi Nevi İlerle Mesleklere Dair Malumat

Mehmet Emin Yurdakul (1869- 1944) Şair

mehmet-emin-yurdakul
Mehmet Emin Yurdakul
 1. Türkçülük ve milli edebiyat akımının önde gelen şairi
 2. Şiirlerini yazdığı ölçü: hece ölçüsü
 3. Dil ve anlatım: Halk şiiri tarzında sade ve günlük dil
 4. Üslubu: Coşkulu ve hamasi bir üslup
 5. Nam- diğer: Türk şairi
 6. İçerik yönünden şiirleri: heyecan ve ideal konulu
 7. Teknik yönden şiirleri: zayıf
 8. Lirik ve içten söyleyişi ile kendine özgü üslubu ile milli edebiyat ürünlerinde kendini göstermiş ve bu sebepten son dönem en iyi yazarlar listesine adını yazdırmıştır.

Mehmet Emin Yurdakul Eserleri

 • Şiir: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, Hasta Bakıcı Hanımlar, Turan’a Doğru, Zafer Yolunda, İsyan ve Dua, Aydın Kızları

Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885- 1966) Yazar, Siyasetçi

hamdullah-suphi-tanriover
Hamdullah Suphi Tanrıöver
 1. Yaptığı devlet görevi: Milli Eğitim Bakanlığı
 2. Türk edebiyatındaki gür sesli hatiplerden biri
 3. Türkçülük akımının en şiddetli savunucularından olan yazar
 4. Millî Mücadele döneminde halkı yüreklendirdiği en büyük özelliği: hitabeti
 5. Tanrıöver soyadını veren kişi: Atatürk
 6. İçinde bulunduğu edebi oluşumlar: Önce Fecr-i Ati daha sonra milli edebiyat
 7. Milli Eğitim Bakanlığı yapması, yüksek hatipliği ve milli edebiyatın kuvvetli savunucularından olması onun en iyi yazarlardan birisi olmasına vesile olmuştur.

Hamdullah Suphi Tanrıöver Eserleri

 • Düz yazı: Dağ Yolu, Günebakan

Fuat Köprülü (1890- 1966) Bilim insanı, yazar

fuat-koprulu
Fuat Köprülü
 • Milli Edebiyat döneminin en iyi yazarları arasında olan Fuat Köprülü’nün sahip olduğu kitaplık dünyaca ünlüdür.
 • İçinde bulunduğu akımlar: Önce Fecr-i Ati ,daha sonra Türkçülük akımı
 • Tanındığı çalışma alanları: Edebiyat Tarihi
 • Edebi kişiliğinin yanında öne çıkan yönü: bilim adamlığı
 • Türk edebiyatına sağladığı büyük katkı: Türk edebiyat ve uygarlık tarihinin incelenmesi
 • Modern bir anlayışla tetkik ettiği alan: Türk tarihi

Fuat Köprülü Eserleri

 • İnceleme Araştırma: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türkiye Tarihi, Bugünkü Edebiyat, Azeri Edebiyatına Ait Tetkikler, Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divanı Türki Basit, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri

Yusuf Akçura (1876 – 1935) Akademisyen, yazar

Yusuf-Akcura
Yusuf Akçura
 1. Türkçülük akımının önde gelen isimlerinden biri
 2. Diğer bilim adamlarıyla beraber kurucusu olduğu kurum: Türk Tarih Kurumu
 3. Siyasi tarih profesörü
 4. Türkçülüğün başyapıtı olarak kabul edilen eseri: Üç Tarz-ı Siyaset adlı kitabı
 5. Milli edebiyatın yılmaz savunucularından, araştırmacı Yusuf Akçura en iyi yazarlar listemizde yer almayı hak eden Türk şairlerden biridir.

Yusuf Akçura Eserleri

 • İnceleme-Araştırma: Mevkufiyet Hatıraları, Rusya’daki Türk Tatar Müslümanların Şimdiki Vaziyeti ve Emelleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Devri, Türk Yıllığı, Üç Tarz-ı Siyaset

Aka Gündüz (1886- 1958) Yazar,

Aka-Gunduz
Aka Gündüz
 1. Yazarlık yaptığı dergiler: Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler
 2. Sade bir dille Milli Edebiyat Akımının yaklaşımını ve duruşunu anlatan yazar
 3. Eser sayısı: 60’tan fazla
 4. Öykülerinde sergilediği yaklaşım: realist
 5. Roman yazmaktaki amacı: halka mesaj vermek

Aka Gündüz Eserleri

 • Roman: Bu Toprağın Kızları, Dikmen Yıldızı, Odun Kokusu, Tank – Tango, İki Süngü Arasında, Çapkın Kız, Yaldız, Ben Öldürmedim Ünlem Kokain, Aysel, Üvey Ana, Aşkın Temizliği, Zekeriya Sofrası, Giderayak, Yayla Kızı
 • Hikâye: Türk Kalbi, Türk’ün Kitabı, Muhterem Katil, Kurbağacık, Hayattan Hikâyeler, Meçhul Asker
 • Şiir: Bozgun, Çocuk Kalbi, Türk Duygusu

Milli Edebiyattan Etkilenen Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar, En İyi Yazarlar ve Eserleri

Halide Edip Adıvar (1884- 1964) Yazar, hatip,

Halide-Edip-Adivar
Halide Edip Adıvar
 1. Türk edebiyatının en ünlü kadın romancılardan ve en iyi yazarlarından biri
 2. Kurtuluş Mücadelesine katkıları: yaptığı heyecanlı konuşmalar ve yazmış olduğu eserler
 3. Eserlerinde etkisi görülen akım: romantizm ve realizm
 4. Eserlerinde işlediği temalar: Aşk, kadın ve milli mücadele temaları
 5. Eserlerinde işlediği konular: Türkçülük, milliyetçilik ve memleketçilik
 6. Eserlerinde işlediği en önemli unsur: kadınlar ve kadınların güçlü yönleri
 7. Romanlarında kahramanlarına bakış açısı: Erkek gözüyle anlatır.
 8. Teknik ve dil olarak romanlarının niteliği: zayıf
 9. Dönemlere göre işlediği konular: İlk dönem romanlarında aşk konuları ikinci dönemde Millî Mücadele ve Kurtuluş Savaşı temaları, üçüncü dönemde ise toplum ve talebi üzerine
 10. Roman ve hikayelerini yazarken referans aldığı bakış açısı: Gözleme dayanması, realist bir üslup

Halide Edip Adıvar Eserleri

 • Roman: Raik’in Annesi, Seviye Talip, Handan, Yeni Turan, Son Eseri, Mev’ud Hüküm, Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Vurun Kahpeye, Zeyno’nun Oğlu, Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı, Sevda Sokağı, Çaresiz
 • Hikâye: Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, İzmir’den Bursa’ya, Kubbede Kalan Hoş Sada
 • Anı: Mor Salkımlı Ev, Türk’ün Ateşle İmtihanı
 • Tiyatro: Kenan Çobanları, Maske ve Ruh

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889- 1974) Yazar, diplomat, siyasetçi

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 1. Türk edebiyatının en önemli romancıları ve en iyi yazarları arasındadır.
 2. Yer aldığı oluşumlar: Önce Serveti Fünun ve Fecr-i Ati’de, daha sonra Milli Edebiyat
 3. Romanlarında değindiği konular: yaşadığı toplumun sorunları
 4. Eserlerindeki genel konular: Tanzimat’tan Cumhuriyete kadar olan Türk toplumunun geçirdiği aşamalar
 5. Romanlarındaki yaklaşım ve bakış açısı: realist bir üslup ve gözleme dayalı bakış açısı
 6. Teknik bakımdan romanları: diğer milli edebiyat sanatçılarından sağlamdır.
 7. Öykülerini oluşturduğu yazım tarzı: Maupassant (olay) tarzı
 8. En ünlü romanı ve konusu: Yaban, Kurtuluş Savaşı yılları
 9. Romanın yanında kalem oynattığı diğer türler: tiyatro, anı, mensur şiir, hikâye
 10. Türk toplumundaki değişmeleri anlattığı ünlü romanı: Kiralık Konak

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Eserleri

 • Roman: Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama, Hep O Şarkı
 • Hikâye: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikâyeleri
 • Anı: Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları
 • Mensur Şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan

Reşat Nuri Güntekin (1889- 1956) Yazar

Reşat Nuri Güntekin
Reşat Nuri Güntekin
 1. Hem milli Edebiyatın hem de Türk edebiyatının en ünlü roman ve en iyi yazarlarından biri
 2. Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan eseri: Çalıkuşu romanı
 3. Romanlarında işlediği konular: Yaşadığı toplumun sosyolojik ve psikolojik durumu
 4. Romanlarındaki üslup ve konu: Realist üslup ve Anadolu halkının gerçek yaşamı
 5. Hikâyede benimsediği öykü yazma tarzı: Maupassant tarzı (olay öykücülüğü)
 6. Eserlerinde dil ve anlatımı: sade ancak zengin bir kelime hazinesi ile oluşturmuştur.

Reşat Nuri Güntekin Eserleri

 • Roman: Çalıkuşu, Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Gökyüzü, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Değirmen, Miskinler Tekkesi, Kavak Yelleri, Harabelerin Çiçeği, Son Sığınak, Kan Davası
 • Hikâye: Gençlik ve Güzellik, Eski Ahbap, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun
 • Oyun: Hançer, Eski Rüya, Ümidin Güneşi, İhtiyar Serseri, Eski Şarkı, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti
 • Gezi Yazısı: Anadolu Notları

Refik Halit Karay (1888- 1965) Yazar

Refik Halit Karay
Refik Halit Karay
 1. Fikri olarak dönemsel duruşu: Önceleri Milli Mücadele aleyhinde kalem oynattı, daha sonra Yeni Lisan ve Milli Edebiyat akımını benimsedi.
 2. Roman ve hikâye yazarlığındaki yeri: Hikâye ve roman yazarı olarak önemli bir yere sahiptir.
 3. Roman tekniği ve anlatımı: Güçlü
 4. Anılarını ve bazı eserlerini oluşturduğu bakış açısı: Gözleme dayandırarak gerçek yaşantısından aktarmıştır.
 5. En bilinen eserleri: Memleket Hikâyeleri ve Gurbet Hikâyeleri
 6. Memleket Hikayeleri ve Gurbet Hikayeleri adlı eserleriyle Türk edebiyatının en iyi yazarlarından birisi olmuştur.
 7. Romanlarında değindiği konular: toplumun geçirdiği sosyal siyasal ekonomik değişimler
 8. Eserlerinde hissettirdiği önemli bir yönü: Geniş bir ansiklopedik bilgiye sahip olması
 9. Çeşitli mecmualarda kullandığı takma adı: Kirpi

Refik Halit Karay Eserleri

 • Roman: İstanbul’un İçyüzü, Yezid’in Kızı, Çete, Sürgün, Anahtar, Bu Bizim, Yeraltında Dünya Var, Dişi Örümcek, Bugünün Saraylısı, İki Bin Yılının Sevgilisi, İki İsimli Kadın, Kadınlar Tekkesi, Karlı
 • Dağdaki Ateş, Dört Yapraklı Yonca, Sonuncu Kadeh, Yerini Seven Fidan, Ekmek Elden Su Gölden, Ayın On Dördü, Yüzden Bahçe
 • Öykü: Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri
 • Mizah: Sakın Aldanma İnanma Kanma, Kirpinin Dedikleri, Ago Paşa’nın Hatıraları, Guguklu Saat, Ay Peşinde

Milli Edebiyat Dönemindeki Bağımsız Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar, En İyi Yazarlar ve Eserleri

Mehmet Akif Ersoy (1873- 1936) Şair, fikir adamı

Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy
 1. Bulunduğu akım: Bağımsız sanatçı
 2. Yazarlık ve sahipliğini yaptığı dergiler: Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad
 3. Savunduğu idealist düşünce: İslam Birliği düşüncesi
 4. Nam-ı diğer: İstiklal Şairi
 5. Diğer yazarlardan ayrılan yönü: Geniş bir Arap ve İran kültürüne sahip olması
 6. Aruz veznini Türkçeye en iyi uygulayan şairlerden biri
 7. Sanat görüşü: Sanat toplum içindir.
 8. Önemli bir özelliği: Meydan şairi olarak bilinmesi
 9. Şiirlerini dayandırdığı bakış açısı: gözlem ve tasvir
 10. En başarılı olduğu alanlardan biri: Manzum hikâye
 11. Manzum hikâye türündeki en başarılı örnekleri: Küfe ve Seyfi Baba
 12. Şairlik tarzı: Lirik ve didaktik
 13. En bilinen eserleri: İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitlerine adlı şiirleri
 14. Şiirlerini topladığı tek kitap: Safahat
 15. Safahat’ta yer almayan tek şiiri: İstiklal Marşı
 16. İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitlerine adlı şiirleri onun en iyi yazarlar ve Türk şairler arasına girmesini sağlamıştır.

Mehmet Akif Ersoy Eserleri

Safahatın İçeriği Şöyledir:

 • 1.Kitap Safahat, 2. Kitap Süleymaniye Kürsüsünde, 3. Kitap Hakkın Sesleri, 4. Kitap Fatih Kürsüsünde, 5. Kitap Hatıralar, 6. Kitap Asım, 7. Kitap Gölgeler

Yahya Kemal Beyatlı (1884- 1958) Şair, yazar, öğretmen

Yahya Kemal Beyatlı
Yahya Kemal Beyatlı
 1. Bulunduğu akım: bağımsız sanatçı
 2. Şiirlerini yazdığı ölçü: aruz vezni
 3. Türk şiirinde bulunduğu nokta: Divan şiiri ile modern şiir arasında bir köprü mesabesindedir.
 4. Şiirlerinde sıkça temas ettiği konular: Türk tarihi ve toplum ruhu
 5. Temsilcisi olduğu akım: Türk şiirindeki neo-klasik akım
 6. Şiirlerinde ön planda olan unsurlar: ahenk ve ritim
 7. Şiirlerini oluşturduğu anlayış: öz şiir anlayışı
 8. Karşı çıktığı görüş ve duruş: Batı taklitçiliği
 9. En çok dile getirdiği unsurlar: Kültürel değerler, musiki, ulusal halk zevki
 10. Etkisinde kaldığı batılı akım: Parnasizm
 11. Hece ölçüsüyle yazdığı tek şiir: Ok şiiri
 12. En sık işlediği temalar: Tarih, Osmanlı, sonsuzluk, aşk, tabiat, deniz, ölüm, rindlik
 13. En bilinen eserleri: Akıncı, Sessiz Gemi, Mohaç Türküsü, Endülüs’te Raks şiirleri
 14. Bestelenen birçok şiirinden en bilineni: Aziz İstanbul
 15. Kişisel ve sanatsal olarak benimsediği yaşam tarzı: Mükemmeliyetçilik
 16. Sessiz Gemi, Akıncı, Süleymaniye’de Bayram Sabahı gibi eserleri onu Türk edebiyatında en iyi yazarlar ve Türk şairler listesine taşımıştır.

Yahya Kemal Beyatlı Eserleri

 • Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgârıyla, Rubailer ve Hayat’ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş, Bitmemiş Şiirler
 • Düzyazı: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikâyeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair, Mektuplar, Makaleler

Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944) Yazar

Hüseyin Rahmi Gürpınar
Hüseyin Rahmi Gürpınar
 1. Serveti Fünun döneminde içinde bulunduğu yer: bağımsız sanatçı
 2. Etkilendiği Batılı akım: Natüralizm akımının etkisinde gözlem ve deneye dayalı romanlar
 3. Eserlerinde sıkça kullandığı unsurlar: sosyal eleştiri ve mizah unsurları
 4. Eserlerinde kullandığı mekân ve kişiler: İstanbul’un kenar mahallelerini, sıradan halk kesimleri
 5. Anıldığı diğer ismi: Sokağın anahtarını elinde tutan yazar
 6. Eserlerinde İstanbul’u ve İstanbul’un kenar kesimlerini başarıyla tahlil etmesi onun Türk edebiyatında en iyi yazarlardan biri olarak anılmasını sağlamıştır.
 7. Eser sayısı: Çok sayıda eseri vardır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar Eserleri

 • Roman: Şık, İffet, Mürebbiye, Metres, Tesadüf, Şıpsevdi, Nimetşinas, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Sevda Peşinde, Hakka Sığındık, Efsuncu Baba, Meyhanede Hanımlar, Mezarından Kalkan Şehit, Kesikbaş
 • Öykü: Kadınlar Vaizi, Namusla Açlık Meselesi, Tünelden İlk Çıkış, Gönül Ticareti, Melek Sanmıştım Şeytanı

Ahmet Rasim (1865 – 1932) Yazar, gazeteci

Ahmet Rasim
Ahmet Rasim
 1. Eserlerinde göze çarpan özelliği: toplumun her kesiminden insanları, kültürleri ve inançları kendi özgün üslubuyla ve orijinal şive ve konuşmalarıyla aktarması
 2. Eserlerinde dil: İstanbul ağzı ve konuşma dili
 3. Romanlarında bakış açısı: gözlem
 4. Karşısında yer aldığı oluşum: Servet-i Fünun Edebiyatı
 5. Benimsediği ilke: sosyal fayda ilkesi
 6. Eserlerinde yansıttığı başlıca konular: İstanbul’un bütün gelenek ve görenekleri
 7. Eserlerinde İstanbul’u kendine has üslubuyla anlatan ünlü Türk yazarlardan birisidir.
 8. Asıl ünü kazandığı yazılar: romanlarından ziyade gazetelerde yazmış olduğu deneme, fıkra, makale, sohbet, gezi yazısı ve hatıra türündeki eserleridir. Bu yönleriyle de Türk edebiyatının son dönem en iyi yazarları arasında sayılmaktadır.

Ahmet Rasim Eserleri

 • Fıkra ve Makale: Makalat ve Musahabat, Tarih ve Muharrir, Şehir Mektupları, Eşkâl-i Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Bu Ya
 • Anı: Gecelerim, Muharrir Şair Edip, Falaka
 • Roman ve Hikâye: İlk Sevgi, Afife, O Çehre, İki Günahkâr, Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi

Rıza Tevfik Bölükbaşı (1869 – 1949) yazar, şair

Rıza Tevfik Bölükbaşı
Rıza Tevfik Bölükbaşı
 1. Bildiği diller: Fransızca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, Farsça, Ermenice ve Arapça
 2. Yakından ilgilendiği alanlar: Felsefe, edebiyat, tıp ve folklor
 3. Etkisinde kaldığı Türk Edebiyatı şairler: Gelibolu’daki saz ve tekke şairleri
 4. Çelişkisi: heceyi savunmasına rağmen şiirlerini aruz vezniyle yazması
 5. İşlediği temalar: Aşk, anı, vatan hasreti, tabiat, gurbet
 6. Milli manevi duyguları lirik bir üslupla dile getiren Türk şairlerden biri olan Rıza Tevfik, en iyi yazarlar kategorisinde değerlendirilmektedir.

Rıza Tevfik Bölükbaşı Eserleri

 • Şiir: Serab-ı Ömrüm
 • Düz Yazı: Felsefe Dersleri, Mufassal Kamus-u-ı Felsefe

Cumhuriyet Döneminde Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar, En İyi Yazarlar ve Eserleri

Öz Şiir Anlayışı ile Yazan Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar, En İyi Yazarlar ve Eserleri

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901- 1962)

Ahmet Hamdi Tanpınar
Ahmet Hamdi Tanpınar
 1. Sanat anlayışı gereği içinde bulunduğu oluşum: Öz şiir anlayışı
 2. Şiirlerini yazarken taşıdığı kaygılar: imge estetik ve müzikallik
 3. Türk edebiyatının en iyi yazarları ve Türk şairleri listesinin başında yer alan ender sanatçılardan biridir.
 4. Türk edebiyatında birlikte anıldığı kavramlar: Zaman ve rüya
 5. En çok bilinen eseri: Bursa’da Zaman şiiri
 6. Eserlerinde sergilediği unsurlar: kişilerin iç dünyasını ve benlikleri
 7. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerindeki önemli bir tema: Bilinçaltı
 8. Hikâye ve romanlarında toplumsal meselelere nasıl temas eder: Oluşturduğu karakterlerle
 9. Toplumsal meseleleri karakterler üzerinden anlattığı eserler: Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Sahnenin Dışındakiler
 10. Eski ile yeni yaşam tarzları arasında yaşanan çatışmaları dile getirdiği meşhur eseri: Huzur romanı
 11. Edebiyattan başka ilgi duyduğu konular: tarih
 12. En ünlü deneme eseri: Beş Şehir
 13. Halen üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan eseri: 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi

Ahmet Hamdi Tanpınar Eserleri

 • Öykü: Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Yaz Yağmuru
 • Şiir: Şiirler
 • Roman: Mahur Beste, Huzur, Sahnenin Dışındakiler, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Aydaki Kadın
 • Deneme: Beş Şehir, Edebiyat Üzerine Makaleler, Yaşadığım Gibi
 • İnceleme: Tevfik Fikret, Namık Kemal, Yahya Kemal, 19 Asır Türk Edebiyatı Tarihi

Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956) Şair

Cahit Sıtkı Tarancı
Cahit Sıtkı Tarancı
 1. Sanat anlayışı gereği içinde bulunduğu oluşum: Öz şiir anlayışı
 2. Dil ve üslubu: Açık anlaşılır ve temiz
 3. Etkilendiği şairler: Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek ile beraber Fransız şairleri
 4. En meşhur eseri: 35 Yaş şiiri
 5. 35 Yaş şiiri ve kendine özgü lirik üslubuyla Türk edebiyatındaki en ünlü Türk şairler ve en iyi yazarlar arasındadır.
 6. Şiirde önem verdiği unsurlar: ölçü, kelime seçimi ve kafiye
 7. Şairde öne çıkan temalar: Ölüm ve yalnızlık… Bununla beraber yaşama sevinci
 8. Şiirlerine yansıttığı durumlar: Yaşadığı iç bunalımlar çocukluğu, kırgınlıkları ve özlemleri

Cahit Sıtkı Tarancı Eserleri

 • Şiir: Ömrümde Sükût, 35 yaş, Düşten Güzel, Sonrası

Ahmet Muhip Dıranas (1909-1980) Şair, tiyatro yazarı

Ahmet Muhip Dıranas
Ahmet Muhip Dıranas
 1. Sanat anlayışı gereği içinde bulunduğu oluşum: Öz şiir anlayışı
 2. Şiirdeki vazgeçilmezleri: ahenk ve üslup
 3. Şiirde çok önem verdiği unsurlar: Ses ve şiir dili
 4. Derinden etkilendiği sanatçılar: Modern Fransız sembolistleri
 5. Şiirde sıkı sıkıya bağlı kaldığı durum: ölçü ve uyak
 6. Ahmet Muhip Dıranas’ın işlediği temalar: Anadolu, memleket, aşk, doğa ve tarih
 7. Meşhur olduğu şiir: Fahriye Abla
 8. Yazdığı aşk temalı şiirleri ve Fahriye Abla şiiriyle son dönem Türk edebiyatı şairleri ve en iyi yazarlar arasında nadide bir yere sahiptir.  

Ahmet Muhip Dıranas Eserleri

 • Şiir: şiirler
 • Oyun: Gölgeler, O Böyle İstemezdi

Necip Fazıl Kısakürek (1905 -1983) Şair, yazar, mütefekkir, oyun yazarı

Necip Fazıl Kısakürek
Necip Fazıl Kısakürek
 1. Sanat anlayışı gereği içinde bulunduğu oluşum: Öz şiir anlayışı
 2. Türk edebiyatında Sultan’u-ş Şuara unvanını alan birkaç şairden biri
 3. Anıldığı diğer isim: Mistik şair
 4. Şiirin yanında kalem oynattığı diğer türler: tarih eleştiri, biyografi, öykü, roman, makale, fıkra…
 5. Türk edebiyatındaki bütün şiir dönemlerine hâkim olan ve şiiri iç ve dış yapısıyla bir bütün olarak oluşturan şair
 6. Eserlerinde yoğunlaştığı ideolojik ve felsefi düşünce: İslam düşüncesi
 7. Şiirlerinde ve diğer eserlerinde değindiği konular: insanın iç bunalımlarını, burunlarını, çıkmazlarını ve düşünce dünyası
 8. Bütün şiirlerini topladığı eseri: Çile adlı şiir kitabı
 9. Hayatı boyunca çıkardığı mecmua: Büyük Doğu dergisi
 10. Eserlerinin sayısı: 70’ten fazla
 11. Mistik konuları işlemesi, fikir adamı olması, çok güçlü bir kaleme sahip olması, geniş bir şiir birikimine sahip olması Necip fazıl Kısakürek’i Türk edebiyatındaki en iyi yazarlar ve Türk şairler sıralamasında en çok okunan yazarlar arasına sokmuştur.

Necip Fazıl Kısakürek Eserleri

 • Şiir: Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile
 • Öykü: Hikâyelerim
 • Roman: Aynadaki Yalan Oyun: Tohum, Bir Adam Yaratmak, Künye, Namı Diğer Parmaksız Salih, Reis Bey, Abdülhamid Han,

Yedi Meşaleciler Grubundaki Önemli Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar, En İyi Yazarlar

Ziya Osman Saba (1910- 1957) Şair, yazar

Ziya Osman Saba
Ziya Osman Saba
 1. İçinde bulunduğu topluluklar: Daha önce Servet-i Fünun, sonra Yedi Meşaleciler topluluğu
 2. Yedi Meşaleciler içindeki konumu: Grubun en bilinen sanatçısı
 3. Dil ve anlatımı: açık ve sade
 4. Üslubu: Lirik ve içten söyleyiş
 5. En çok işlediği temalar: çocukluk anıları yaşam, geçmişe duyulan özlem
 6. Kullandığı ölçü ve birim: Hem hece ölçüsüyle hem de klasik nazım biçimleri
 7. Yedi Meşale grubundaki en etkin ve en çok eser veren kişi olması münasebetiyle bu grubun en iyi Türk edebiyatı şairleri ve en iyi yazarlar arasındadır.

Ziya Osman Saba Eserleri

 • Şiir: Sebil Ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak
 • Hikâye: Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul Yedi Meşale

Yedi Meşale Grubundaki Diğer Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

Serbest Nazım ve Toplumcu Gerçekçi Şiir Akımındaki Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar ve Türk Edebiyatı Yazarları

Nazım Hikmet Ran (1901- 1963) Şair

Nazım Hikmet Ran
Nazım Hikmet Ran
 1. En iyi yazarlardan biri olan Nazım Hikmet’in tanındığı eser: Şeyh Bedrettin Destanı
 2. Etkilendiği akım ve şair: gelecekçilik akımı ve Rus şair Mayakovski
 3. Zirveye ulaştığı eserler: Kuvay-ı Milliye Destanı ve Memleketimden İnsan Manzaraları şiir kitapları
 4. Getirdiği yenilik: Hece ölçüsünün kalıplarını kırarak kendi tarzı ile özgün şiirler oluşturması
 5. Asını duyurduğu ilk şiir kitabı: 835 satır
 6. Şiirde geliştirdiği anlayış: Ölçüsüz hecesiz ve geleneksel şiir kalıplarının dışında bir şiir anlayışı
 7. Dil ve Üslup: Sarsıcı, lirik ve canlı bir anlatım
 8. Şairliğinin yanında eser verdiği diğer türler: öykü, oyun ve mektup
 9. Kendine has lirik üslubu, isyancı duruşu, canlı ifadesi gibi birçok özelliği ile Nazım Hikmet Ran en iyi yazarlar ve Türk şairler listesinde ön sıralarda bulunur.

Nazım Hikmet Eserleri

 • Şiir: Güneşi İçenlerin Türküsü, 835 Satır, Kuvay-ı Milliye, Yatar Bursa Kalesi’nde, Memleketimden İnsan Manzaraları, Yeni Şiirler, La Fontaine’den Masallar
 • Oyun: Kafatası, Ferhat İle Şirin Yusuf İle Men ofis, Demokles’in Kılıcı, Kadınların İsyanı
 • Öykü: Hikâyeler, Çeviri Hikâyeler
 • Roman: Kan Konuşmaz, Yeşil Elmalar, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim
 • Masal: Masallar Mektup Nazım İle Piraye, Cezaevinden Mehmet Fuat’a Mektuplar

Rıfat Ilgaz (1911 -1993) Şair, Yazar

Rıfat Ilgaz
Rıfat Ilgaz
 1. Mensup olduğu akım: Toplumcu şiir akımı
 2. Şairlik ve yazarlığının yanında baskın olan yönü: Gazetecilik ve yayıncılık
 3. Şairlikteki seyri: Önceleri ölçülü ve uyaklı şiirler daha sonra serbest nazıma dönüş
 4. Eserlerinde dile getirdiği kesimler: toplumun geride kalmış kesimlerini, işçilerin öğrencilerin mahkûmların esnafların sorunları
 5. Diğer hikâyecilerden farkı: Türk edebiyatında sosyalist hikâye yazarlarının öncüsü durumunda olması
 6. Eserlerinde Üslup: siyasi, ideolojik ve mizahi
 7. Dil ve anlatım: yalın ve sade bir anlatım
 8. Türk mizah eserlerinin baş eserlerinden birisi olan Hababam Sınıfı’nın yazarı
 9. Karadeniz Kıyıcığında romanında işlediği konu: yöresel ve toplumsal gerçekler arasındaki ilişki
 10. Bizim Koğuş isimli eserinde işlediği konu: hastanelerdeki sorunlar
 11. Yıldız Karayel eserinde işlediği konu: kırsal kesimin sorunları
 12. Türk edebiyatına ve sinemasına kazandırdığı Hababam Sınıfı serisiyle tanınan Rıfat Ilgaz en iyi yazarlar arasında olduğu gibi en çok okunan Türk yazarlar arasına da girmiştir.

Rıfat Ilgaz Eserleri

 • Şiir: Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Üsküdar’da Sabah Oldu, Soluk Soluğa
 • Roman: Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri, Pijamalı Var, Karadeniz’in Kıyıcığında, Sarı Yazma, Yıldız Karayel, Halime Kaptan, Meşrutiyet Kıraathanesi, Apartman Çocukları, Hoca Nasrettin ve Çömezleri
 • Hikâye: Radarın Anahtarı, Donkişot İstanbul’da, Nerede O Eski Usturalar, Saksağanın Kuyruğu, Garibin Horozu
 • Anı: Yokuş Yukarı, Bizde Yaşadık, Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra

Ahmed Arif (1927- 1991) Şair

Ahmed Arif
Ahmed Arif
 1. 1940-1950 yılları arasında yazdığı mecmualar: Beraber, İnkılapçı Gençlik, Meydan, Militan, Kaynak
 2. İçinde yer aldığı topluluk: Toplumcu Gerçekçi akım
 3. Şiir tarzı: kendi üslubuyla lirik, epik ve koçaklama tarzında şiirler
 4. Türk edebiyatındaki usta şairler arasındaki farkı: kendine özgü üslubu ve ezgiye yatkın anlatışı
 5. Anlattığı konular: ezilen halkın duyguları
 6. Şiirlerinin özelliği: Birçok şiiri bestelenmiştir.
 7. Ahmet Arif’in en ünlü şiiri: Hasretinden Prangalar Eskittim
 8. Toplumcu Gerçekçi akım okuyucuları açısından Cumhuriyet dönemi edebiyatının en ünlü Türk Şairleri ve en iyi yazarları arasındaki yerini her zaman korumaktadır.

Ahmed Arif Eserleri

 • Şiir: Hasretinden Prangalar Eskittim, Yurdum Benim Şahdamarım

Ceyhun Atıf Kansu (1919 -1978) Şair, yazar

Ceyhun Atıf Kansu
Ceyhun Atıf Kansu
 1. Şairliğinin yanında icra ettiği mesleği: Çocuk Hastalıkları Uzmanı
 2. Şiirlerini yazdığı dergiler: Ülkü, Millet, İstanbul
 3. Üslup ve tarz: Halk şiiri tarzında destansı bir üslup
 4. Şiirlerinde değindiği konular: Halkın özlemleri, duygu ve sevinçleri
 5. Şiirlerinde işlediği temalar: Hoşgörü, insanlık sevgisi, ulusal bağımsızlık ve dua
 6. Öykülerinin yayımlandığı dergiler: Vakit, Ulus Varlık
 7. Seçilmiş Hikâyeler adlı çocuk dergisinde yayımlanan eseri: İsyan Masalları
 8. Tanındıktan sonra şiirlerinin yayımlandığı dergiler: Varlık, Yön, Papirüs, Türk Dili
 9. Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı şiiriyle eğitim camiasında en çok okunan Türk şairler ve en iyi yazarlar arasında yer almayı başarmıştır.

Ceyhun Atıf Kansu Eserleri

 • Şiir: Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, Atatürkçü Olmak, Bir Kasabadan Resimler, Güneş Salkımı, Halk Albümü, Halk Önderi Atatürk, Sakarya Meydan Savaşı

Toplumcu Gerçekçi Şiir Akımındaki Diğer Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

Beş Hece Akımındaki Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar, En İyi Yazarlar ve Eserleri

Faruk Nafiz Çamlıbel (1898- 1973) Şair, Yazar

Faruk Nafiz Çamlıbel
Faruk Nafiz Çamlıbel
 1. Birinci Dünya Savaşı sırasında ilk şiirlerini yazdığı ölçü: aruz ölçüsü
 2. Aruz ölçüsüyle yazdığı tek kitabı: Şarkın Sultanları adlı şiir kitabı
 3. Tamamını hece ölçüsüyle yazdığı eseri: Dinle Neyden adlı şiir kitabı
 4. Türk şiirine getirdiği yenilik: Hece ölçüsünü sıradanlıktan kurtarıp yeni bir tarz ve zengin bir üsluba çevirmesi
 5. Türk edebiyatındaki önemi: Türkçeyi en güzel kullanan şairlerden biri olarak kabul edilmesi
 6. En çok işlediği temalar: Aşk, hasret, tabiat, ölüm, kahramanlık, milli tarih ve Anadolu
 7. Türk edebiyatındaki farklılığı: İç Anadolu’da öğretmenlik yaptığı sıralarda Anadolu gerçeğini şiirlerine yansıtması
 8. Anadolu’daki izlenimlerini lirik bir anlatımla yansıttığı meşhur eseri: Han Duvarları adlı şiiri
 9. Anadolu insanının tarihsel macerasını anlattığı eserleri: Çoban Çeşmesi ve Akarsu şiirleri
 10. Manzum tiyatro türünde yazdığı tek eseri: Canavar adlı piyes
 11. En bilinen eserleri: Han Duvarları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi ve Sanat adlı şiiri
 12. Han Duvarları, Çoban Çeşmesi, Sanat gibi birçok şiiriyle son dönem Türk edebiyatı şairleri ve en iyi yazarlar arasında önemli bir yere sahiptir.

Faruk Nafiz Çamlıbel Eserleri

 • Şiir: Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar, Bir Ömür Böyle Geçti, Şarkın Sultanları, Gönülden Gönülle, Dinle Neyden, Akıncı Türküleri, Zindan Duvarları, Han Duvarları

Beş Hececiler Şiir Akımındaki Diğer Türk Şairler, Ünlü Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

 • Orhan Seyfi Orhon
 • Halit Fahri Ozansoy
 • Enis Behiç Koryürek
 • Yusuf Ziya Ortaç

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Türk Şairler, Türk Edebiyatı Yazarları ve En İyi Yazarlar

Kemalettin Kamu (1901- 1948) Şair

 1. Şiir Yazma seyri: İlk şiirlerinde aruz daha sonra hece ölçüsü
 2. Şiirlerinde konular: Yurt sevgisi, gurbet, aşk, milli kurtuluş
 3. Şiirlerinin yayınlandığı dergiler: Büyük Mecmua, Dergâh, Varlık, Kalem ve Oluş
 4. Üslubu: İçten, ince ve safi bir üslup
 5. Farklılığı: Millî Mücadele Döneminde yazdığı birçok şiir marş ve şarkı olarak seslendirilmesi
 6. En bilinen şiirleri: Bingöl Çobanlarına, Kimsesizlik, Gurbet, İrşat, Hicret
 7. Çocuk edebiyatı alanında en bilinen Türk şairler ve en iyi yazarlardan biridir.

Kemalettin Kamu Eserleri

 • Şiir: Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri adlı kitap ile yayımlanmıştır.

Arif Nihat Asya (1904- 1975) Şair  

Arif Nihat Asya
Arif Nihat Asya
 1. En büyük özelliği: Milli ve manevi duyguların yüksek bir söyleyiş ile seslendirmesi
 2. Tanındığı Şiir: Adana’nın kurtuluş gününde yazdığı Bayrak şiiri
 3. Tanındığı isim: Bayrak Şairi
 4. Şiir yazma seyri: aruzla başlamış, serbest nazım ve hece ölçüsüyle yazmıştır.
 5. Farklılıklarından biri: Rubai türünde çok fazla şiir yazması ve bunları 5 ayrı kitapta toplaması
 6. Şiirlerde yoğun işlediği temalar: Türklük, Türk tarihi, milli ve manevi duygular
 7. Milli ve manevi duyguları işlemesi, Bayrak şiiri, Dualar ve Aminler adlı kitabı gibi birçok eseri onun Türk edebiyatının en önemli Türk şairleri en iyi yazarlar listesinde yer almasını sağlamıştır.

Arif Nihat Asya Eserleri

 • Şiir: Heykeltıraş, Ayetler, Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kubbe-i Hadra, Kökler ve Dallar, Dualar ve Âminler, Rubaiye-i Arif

Ahmet Kutsi Tecer (1901- 1967) Şair

Ahmet Kutsi Tecer
Ahmet Kutsi Tecer
 1. Edebiyata başladığı alan: Şiir
 2. Yazdığı dergiler: Dergâh ve Milli Mecmua
 3. Kullandığı ölçü: hece ölçüsü
 4. Kullandığı tema ve motifler: Halk edebiyatı tema ve motifleri
 5. Tanındığı özelliği: Memleket ve milli şiirleri ile bilinmesi
 6. Şiirlerinde tarzı: Ezgi havası hâkim olması
 7. Türk edebiyatına katkısı: Âşık Veysel Şatıroğlu’nu Türk edebiyatına kazandırması
 8. Edebiyattaki duruşu ve fikri: Batıya özenenleri eleştirmesi ve tamamen yerli edebiyatı savunması
 9. Şairliğinin yanında yaptığı çalışma alanı: Folklor ve halk edebiyatı alanı
 10. Anadolu’nun ve Türk kültürünün milli manevi motiflerini günümüze taşıması ve bu alanda araştırmalar yapması onun önemli Türk şairlerinden en iyi yazarlardan biri olmasını sağlamıştır.

Ahmet Kutsi Tecer Eserleri

 • Şiir: Şiirler
 • Tiyatro: Koçyiğit Köroğlu, Köşe Başı, Satılık Ev, Bir Pazar Günü

Orhan Şaik Gökyay (1902- 1994) Şair

Orhan Şaik Gökyay
 1. Kullandığı ölçü: Hece
 2. Farklılığı: Güzelleme ve koçaklama tarzında hece ölçüsüyle şiirler yazması
 3. En ünlü eseri: Bu Vatan Kimin adlı şiiri
 4. Çalıştığı diğer alanlar: Edebiyat tarihi ile ilgili inceleme ve araştırma
 5. Yazı ve eleştirilerinin yayımlandığı dergiler: Türk Dili, Nesil, Türk Folklor Araştırmaları, Tarih ve Toplum
 6. Eleştirilerini topladığı eser: Destursuz Bağa Girenler adlı kitap
 7. Bu Vatan Kimin adlı şiiri özellikle eğitim çevrelerinde onu en önemli Türk şairler ve en iyi yazarlar arasına sokmuştur.

Orhan Şaik Gökyay Eserleri

 • Şiir: Birkaç Şiir
 • Eleştiri: Destursuz Bağa Girenler
 • Diğer eserleri: Dede Korkut, Türklerde Karagöz, Bugünkü Dille Dede Korkut Masalları, Kâbus Name, Kâtip Çelebi.

Necmettin Halil Onan (1902 – 1968) Şair

Necmettin Halil Onan
Necmettin Halil Onan
 1. İşlediği konular: Ulusal ve milli duygular
 2. Ün kazandığı şiiri: Dur yolcu diye başlayan Bir Yolcuya adlı şiiri
 3. Şiirdeki seyri: Önceleri aruz ölçüsüyle daha sonra heceyle
 4. Necmettin Halil Onan Dur Yolcu adlı şiiri sayesinde en çok okunan Türk şairler ve en iyi yazarlardan biri olmuştur.

Necmettin Halil Onan Eserleri

 • Şiir: Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha

Cumhuriyet Döneminde Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Diğer Türk Şairler, Türk Edebiyatı Yazarları ve En İyi Yazarlar

 • Zeki Ömer Defne
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
 • Şukufe Nihal
 • Behçet Kemal Çağlar

Garip Hareketine Mensup Türk Şairler, Türk Edebiyatı Yazarları ve En İyi Yazarlar

Orhan Veli Kanık (1914- 1950) Şair

Orhan Veli Kanık
Orhan Veli Kanık
 1. Tanındığı yönü: Türk edebiyatında serbest şiirin öncüsü kabul edilmesi
 2. Şiirdeki seyri: Önceleri aruz ve hece ölçüsüyle daha sonra serbest ölçüyle
 3. Şiir anlayışını dile getirdiği ve eski edebiyata ağır eleştirilerde bulunduğu ünlü yazısı: Çıkardığı Garip adlı şiir kitabının önsözü
 4. Şiirlerinde dile getirdiği konular: sıradan vatandaşın ve sokaktaki halkın duyguları
 5. İşlediği diğer konular: Yaşama sevinci, gündelik hayat ve basit duygular
 6. Şiir dışında yaptığı çalışmalar: Birçok Batılı sanatçıdan çeviri yapması
 7. Yapmış olduğu çevirilerden en bilineni: La Fontaine Masalları
 8. Fıkraları şiirsel bir dille anlattığı eseri: Nasrettin Hoca Hikâyeleri adlı kitabı
 9. Farklılıkları: Türk şiirinde o güne kadar beğenilmeyen konulara temas etmesi
 10. Şiirlerinde dil ve üslubu: günlük konuşma diliyle ve sade bir üslup
 11. Şiire günlük hayatı sokması ve o dönem gözüyle düz yazı üslubuyla şiir yazması onu en önemli ve en çok okunan Türk şairler arasına sokmuştur.

Orhan Veli Kanık Eserleri

 • Şiir: Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı, Bütün Şiirleri
 • Düz yazı: La Fontaine’nin Masalları, Nasrettin Hoca Hikâyeleri, Orhan Veli Nesir Yazıları, Denize Doğru

Garip Akımına Mensup Diğer Önemli Türk Şairler, Türk Edebiyatı Yazarları ve En İyi Yazarlar

 • Oktay Rıfat Horozcu
 • Melih Cevdet Anday

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiiri Temsil Eden Türk Şairler, Türk Edebiyatı Yazarları ve En İyi Yazarlar

Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914 -2008) Şair

Fazıl Hüsnü Dağlarca
Fazıl Hüsnü Dağlarca
 1. Adını Türk edebiyatında duyuran ilk şiiri: Yavaşlayan Ömür
 2. Şiirlerinin yayımlandığı dergiler: Varlık, Kültür Haftası, Aile, İnkılapçı Gençlik, Yeditepe ve Türk Dili
 3. Türk Edebiyatında anıldığı isim: Türkçe’nin Ses Bayrağı
 4. Şiirdeki seyri: Önceleri ölçülü ve uyaklı şiirler yazarak Faruk Nafiz, Necip Fazıl ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairlerin izinden gitmesi; daha sonra kendi özgün çizgisini oluşturması ve Türk şiirine yeni bir soluk getirmesi
 5. Yazmış olduğu kitap sayısı: 70’in üzerinde olması bu yönüyle Türk edebiyatının en üretken şairlerinden biri olması
 6. Farklılıkları: Kendine özgü hayaller ve semboller dünyasına sahip olması
 7. Türk edebiyatının en tanınmış şairleri arasına girdiği eseri: Çocuk ve Allah kitabı
 8. Anlatım tarzı: Toplumsal gerçekleri kendi kurduğu simge, hayal ve mecazlarla anlatması
 9. Şiir tarzı yönünden diğer farklılığı: Türk edebiyatında tarz olarak en benzersiz sanatçılardan biri olması
 10. En çok tanındığı yönü: Çocuk şiirleri alanı
 11. Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olmasının en önemli nedenleri: Epik şiir tarzında Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazdığı destansı şiirleri ve şiir üzerine çok fazla ödül almasıdır. Bu özellikleri Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı Türk Edebiyatının en ünlü Türk şairleri ve en iyi yazarlar arasına sokmuştur.

Fazıl Hüsnü Dağlarca Eserleri

 • Şiir: Çocuk ve Allah, Havaya Çizilen Dünya, Üç Şehitler Destanı, Toprak Ana, İstiklal Savaşı Samsun’dan Ankara’ya, İstanbul Fetih Destanı, Türk Olmak, Çanakkale Destanı, 19 Mayıs Destanı, Malazgirt Ulumaması, Kınalı Kuzu Ağıtı, Çukurova Konaklaması, Yunus Emre’de Olmak.

Hilmi Yavuz (1936- ) Şair

Hilmi Yavuz
Hilmi Yavuz
 1. İçinde bulunduğu akım ve şiirdeki anlatımı: İkinci Yeni akımının etkisinde imgesel şiirler
 2. Şiir yazma tarzı: Gelenek ile çağdaş tarz arasında kendine özgü bir biçim ve içerik
 3. En çok işlediği temalar: Yalnızlık, hüzün, kaçış ve ölüm
 4. İkinci Yeni Akımındaki yeri: İkinci Yeni anlayışının modern edebiyattaki en belirgin sanatçılarından biri olması
 5. Şiirlerinde göndermeler yaptığı motifler: Klasik Türk şiiri, tasavvuf ve mitoloji
 6. Mizahi yazılarda kullandığı müstear ismi: İrfan Külyutmaz
 7. Hem nesirde hem de nazımda kalem oynatan son dönem Türk edebiyatının en bilinen Türk şairleri ve en iyi yazarlarından biridir.

Hilmi Yavuz Eserleri

 • Şiir: Bakış Kuşu, Bedrettin Üzerine Şiirler, Doğuş Şiirleri, Yaz Şiirleri, Gizemli Şiirler, Zaman Şiirleri, Hüzün ki En Çok Yakışandır Bize, Gülün Ustası Yoktur, Erguvan Şiirleri, Küller ve Zaman

Özdemir Asaf (1923-1981) Şair

Özdemir Asaf
Özdemir Asaf
 1. İlk şiirlerini yayımladığı dergi: Servet-i Fünun dergisi
 2. Şiirlerinde işlediği konular: insan ve toplum ilişkileri
 3. Eserlerinde rastlanan diğer unsurlar: Taşlama ve mizah
 4. En çok işlediği temalar: Sevgi, ayrılık, ölüm, aşk
 5. Karşı olduğu düşünce: Şiirin bir mesaj vermesi gerektiği düşüncesi
 6. Sevgi, ayrılık ve aşk temalarında en bilinen Türk şairler ve en iyi yazarlardan biridir.

Özdemir Asaf Eserleri

 • Şiir: Şakacı, Dünya Kaçtı Gözüme, Bir Kapı Önünde, Yumuşaklıklar Değil, Çiçekleri Yemeyin, Yuvarlağın Köşeleri

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir Akımındaki Diğer Türk Şairler, Türk Edebiyatı Yazarları ve En İyi Yazarlar

 • Behçet Necatigil
 • Asaf Halet Çelebi
 • Cahit Külebi
 • Necati Cumalı

Mavi Akımına (Maviciler) Mensup Türk Şairler, Türk Edebiyatı Yazarları ve En İyi Yazarlar

Attila İlhan (1925-2005) Şair, Yazar, Eleştirmen

Atilla İlhan
Atilla İlhan
 1. İlk şiirlerini yazarken etkilendiği tarz: Divan şiiri
 2. Tanındığı yönü: Birinci ve İkinci Yeni şiir akımlarına karşı duruşu
 3. İçinde bulunduğu akım: Toplumcu gerçekçi anlayışa yakın
 4. Şiire bakış açısı: tamamen toplumsal ideoloji aşılama ve mesaj verme aracı olarak kullanılmasına karşı olması
 5. Şiirlerinde göze çarpan farklılık: imla kurallarının bütünü ile reddetmesi ve kendine özgü bir imla oluşturması, şiirlerinde büyük harf kullanmaması
 6. Şiirlerinde kendisini hissettiren anlatım: imge zenginliği, belli bir ses düzeni ve coşkulu bir anlatım
 7. Şiirlerinde anlatmaya çalıştığı bakış açısı: Batılı Latince kelimeleri kullanarak dikkat çekmeye çalışması ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz imajı vermesi
 8. Şiirlerini yazış tarzı: sinema tekniğini kullanarak toplumun resmini çekmesi
 9. Ülke insanına dair yoksulluk, mutsuzluk ve özdeyişleri karamsar bir dille anlattığı eseri: Sisler Bulvarı adlı şiir kitabı
 10. Şiirlerinden sonra en fazla yazdığı tür: roman
 11. Atatürk dönemi yayın dünyasını anlattığı eseri: Kurtlar Sofrası adlı romanı
 12. Şairlik ve yazarlığı yanında yaptığı diğer işler: Sinema eleştirmenliği ve senaryo yazarlığı
 13. Birçok alanda kalem oynatan, yazım kurallarının bir kısmını kabul etmeyen ve “Ben Sana Mecburum” adlı şiiriyle tanınan Attila İlhan, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı yazarları içerisinde en çok okunan Türk şairler ve en iyi yazarlar grubundadır.

Attila İlhan Eserleri

 • Şiir: Var, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Tutku’nun Günlüğü, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dâhil
 • Roman: Sokaktaki Adam, Zincir Eğer Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Der Saadet’te Sabah Ezanları, Gezi, Kira

Mavi Akımına Mensup Diğer Türk Şairler, Türk Edebiyatı Yazarları ve En İyi Yazarlar

 • Ferit Edgü
 • Ahmet Oktay

Hisarcılar Akımındaki Türk Şairler, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

Mehmet Çınarlı (1925 -1999) Şair

Mehmet Çınarlı
Mehmet Çınarlı
 1. Hisar dergisinin kurucusu ve Hisarcıları bir araya gelen sanatçı
 2. Türk edebiyatında tanındığı eseri: Sonbahar Duyguları adlı şiiri
 3. Şiirlerinin yayımlandığı dergiler: Çınaraltı, Çağrı, Ilgaz, Türk Yurdu ve Hisar
 4. Şiirlerinde öne çıkan konular: geleneğe bağlılık, Türk edebiyatında manevi yönelişin gerekliliği, milli değerler ve sağduyu
 5. Kullandığı ölçü: Aruz ve hece
 6. En bilindik eseri: Bir Yeni Dünya kurmuşum
 7. Hisar akımı ve Hisar dergisini kurması bakımından son dönem Türk edebiyatı şairleri ve en iyi yazarlar arasında önemli bir yere sahiptir.

Mehmet Çınarlı Eserleri

 • Şiir: Güneş Renginde Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum, Zaman Perdesi

Yavuz Bülent Bakiler (1936- ) Yazar, Şair

Yavuz Bülent Bakiler
Yavuz Bülent Bakiler
 1. En kuvvetli yönü: şairliği
 2. Şairliği yanında yazdığı türler: Gezi inceleme ve deneme
 3. Bilindiği tarafı: Anadolu sanatçısı
 4. Dile getirdiği konular: Anadolu’nun ve insanının özlemleri, acıları, duyguları
 5. Dil ve anlatımı: Günlük konuşma dili ile sade ve doğal bir üslup
 6. En sık işlediği temalar: milli ve manevi duygular
 7. Öne çıkan özellikleri: Eserleri ve yapmış olduğu televizyon programları ile birçok ödüle layık görülmesi
 8. Milli manevi duyguları lirik bir şekilde ifade eden Bakiler, önemli Türk şairler ve en iyi yazarlar listesindedir.

Yavuz Bülent Bakiler Eserleri

 • Şiir: Yalnızlık, Duka, Seninle, Harman
 • Gezi: Üsküp’ten Kosova’ya, Türkistan

Hisarcılar Akımındaki Diğer Türk Şairler, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

 • Munis Faik Ozansoy
 • İlhan Geçer
 • Gültekin Samanoğlu
 • Mustafa Necati Karaer
 • Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
 • Halide Nusret Zorluğuna
 • Bekir Sıtkı Erdoğan

İkinci Yeni Şiir Hareketindeki Türk Şairler, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

Cemal Süreya (1931- 1990)

Cemal Süreya
Cemal Süreya
 1. Özelliği: İkinci Yeni şiirinin önde gelen sanatçı ve kurucularından olması
 2. Şiir anlayışı: anlamsızlık görüşünü benimsemesi
 3. Dil ve anlatımı: Sürükleyici bir dil ve coşku dolu bir üslup
 4. Farklılığı: Orhan Veli’den sonra şiirin alanlarını genişletmesi
 5. Şiirde kullandığı unsurlar: iğneleme ve ironinin yoğun bir yer tutması
 6. Şiirde temas ettiği konular: cinselliği kullanması
 7. Diğer özellikleri: dil ve kelime oyunlarına yer vermesi
 8. Şairliğinin yanında yazdığı türler: deneme ve düz yazı
 9. Şiirlerinde cinselliğe temas edebilmesi, aşk konularını sıkça işlemesi yönlerinden en iyi Türk şairler ve en iyi yazarlardan biri kabul edilir.

Cemal Süreyya Eserleri

 • Şiir: Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri, Sıcak Nal, Güz Bitiği, Sevda Sözleri
 • Düz Yazı: Şapkam Dolu Çiçekle, Günübirlik, Aydınlık Yazıları, Papirüsten Başyazılar
 • Antoloji: 100 Aşk Şiiri

Edip Cansever (1928 -1986) Şair

Edip Cansever
Edip Cansever
 1. Özelliği: İkinci Yeni şiirinin en özgün örneklerini vermiştir.
 2. Tanındığı ve dergisini çıkardığı şiiri: “Masada Masaymış Ha”
 3. İkinci Yeni şiirinin tanınmasında etkili olan şiiri: Yer Çekimli Karanfil adlı şiir kitabı
 4. Temas ettiği konular: Bireyin yalnızlığı ve yabancılaşma, bireyin sonsuzu arayış çabası
 5. Şiirde dil ve anlatımı: konuşma dilinin rahatlığı
 6. Bazı şiirleriyle tanınmış olan şair sosyal medyada paylaşımları sıkça yapılan Türk şairler ve en iyi yazarlardan ve biridir.

Edip Cansever Eserleri

 • Şiir: İkindi Üstü, Dirlik Düzenlik, Yer Çekimli Karanfil, Umutsuzlar Parkı, Petrol, Sonrası Kalır, Şairin Seyir Defteri, İlkyaz Şikâyetçileri

Sezai Karakoç (1933-) Şair, fikir adamı, siyasetçi

Sezai Karakoç
Sezai Karakoç
 1. İkinci Yeni şiirinin en uzun süre yaşayan ve en güçlü şairlerinden biri
 2. 2020 itibariyle halen yaşamaktadır.
 3. İlk dönem şiirlerinde işlediği temalar: anne, sevgi, çocuk ve ölüm
 4. İkinci Yeni şiirine kattığı yenilik: İkinci yeni Şiirini İslam düşüncesi ile bağdaştırması
 5. İkinci Yeni şiirine getirdiği diğer yenilik: metafizik kavramını sokması
 6. Sanat düşüncesi: Modern sanatın İslam’a uygun olduğu görüşü
 7. Farklılığı: Batı şiirini ve geleneksel Türk edebiyatını iyi tahlil etmesi ve birleştirmesi
 8. Şiire getirdiği yenilik: Batılı şiir biçimleriyle İslam düşüncesini işlemesi
 9. En bilinen şiiri: modern bir Leyla ile Mecnun şiiri kabul edilen Mona Rosa
 10. Mona Rosa, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine, gibi birçok şiiriyle İslami şiirin temsilcisi durumunda olan Karakoç en bilinen Türk şairler ve en iyi yazarlardan biridir.

Sezai Karakoç Eserleri

 • Şiir: Körfez, Şahdamarı, Sesler, Hızır’la Kırk Saat, Taha’nın Kitabı, Gül Muştusu, Zamana Adanmış Sözler, Leyla İle Mecnun

İkinci Yeni Hareketindeki Diğer Türk Şairler, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

 • Turgut Uyar
 • Ece Ayhan
 • Ülkü Tamer
 • Metin Eloğlu
 • Turgay Gönenç
 • Özdemir İnce
 • Ahmet Oktay
 • Kemal Özer
 • Engin Günce
 • Ercüment Uçarı
 • Nihat Ziyalın

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiire Mensup Türk Şairler, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

İsmet Özel (1944 -1970) Şair

İsmet Özel
İsmet Özel
 1. 1970’lerin ortalarına kadar ki çizgisi: devrimci sol çizgi
 2. 1970’lerin ortasından sonra yöneldiği çizgi: İslamiyet
 3. Biçimde benimsediği şiir anlayışı: İkinci Yeni şiiri
 4. Şiirlerinde hissedilen ana duygu: toplumsal bir başkaldırı ve isyan
 5. Şiir hayatında bulunduğu devreler: İkinci Yeni, Toplumcu Şiir ve İslami dünya görüşü
 6. İmge ve mecazlarla, derin mesajlarla ve kendine özgü tamlamalarıyla meşhur olan Özel, Türk şairler ve en iyi yazarlar arasında seçkin bir yere sahiptir.

İsmet Özel Eserleri

 • Şiir: Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Celladıma Gülümserken, Erbay’ın, Bir Yusuf Masalı
 • Deneme: 3 Mesele, Şiir Okuma Kılavuzu, Zor Zamanda Konuşmak, Bakanlar ve Görenler

Can Yücel (1926- 1999) Şair, yazar

Can Yücel
Can Yücel
 1. Yazarlık serüveni: Çeşitli edebiyat, kültür ve siyaset dergilerinde yazılar yazarak başlaması
 2. Kovuşturmaya uğramasının sebebi: Şiirlerinde müstehcen ve argo sözcüklere sık yer vermesi
 3. Üslubu: kendine özgü bir dil üslup ve lirizm
 4. Tanındığı şiiri: Sevgi Duvarı
 5. Şiiri kullanma amacı: bireyi, toplumu ve siyasal yönetimi mizahi bir dille eleştirmesi
 6. Can Yücel’in işlediği konular: Doğa, insanlar, olaylar ve kavramlar, heyecanlar ve duyumlar
 7. Tespit ve tahlillerle yüklü şiirlerinin yanında isyan ve başkaldırı içeren şiirleriyle toplumda büyük bir karşılığı olan Yücel; ünlü Türk şairler ve en iyi yazarlar listesinin üst sıralarında yer alır.

Can Yücel Eserleri

 • Şiir: Yazma, Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Kısa Devre, Kuzgunun Yavrusu

İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirdeki Türk Şairler, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

 • Ataol Behramoğlu
 • Süreyya Berfe
 • Metin Demirtaş
 • Özkan Mert
 • Metin Eloğlu
 • Gülten Akın
 • İlhan Demir Aslan
 • Refik Durbaş
 • Metin Altıok
 • Ali Püsküllüoğlu
 • Eray Canberk
 • Özdemir İnce
 • Şennur Sezer
 • Talat Sait Halman
 • Osman Türkay
 • Nihat Behram
 • Ahmet Telli

1980 Sonrası Şiirindeki Türk Şairler, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

Murathan Mungan (1955- ) Şair

Murathan Mungan
Murathan Mungan
 1. Şiirlerinde en çok işlediği şehir: Mardin
 2. Şiire taşıdığı kavramlar: Folklor ve mitoloji
 3. Tanınması: Edebiyat dünyasına katıldığı şiir yarışmalarındaki başarıları
 4. Belli kesimler tarafından çok okunan Türk şairler ve en iyi yazarlar arasındadır.

Murathan Mungan Eserleri

 • Şiir: Osmanlıya Dair Hikâye, Kum Saati, Yaz Sinemaları, Eski Kırkbeşlikler, Mırıldandıklarım, Mürekkep Balığı

Hüseyin Atlansoy (1962- ) Şair

Hüseyin Atlansoy
Hüseyin Atlansoy
 1. Yazdığı dergiler: Diriliş, Yönelişler, Yediiklim, Dergâh, Kaçkar ve Hece
 2. Şiir anlayışı: Mistik metafizik bir şiir anlayışı
 3. Şiirde yoğun kullandığı temalar: aşk, ölüm, çocuk, medeniyet, şehir
 4. 2017 yılında aldığı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinde en iyi şair unvanını alan Atlansoy, 80 sonrası Türk şiirinde en bilinen Türk şairler ve en iyi yazarlardan biri olmuştur.

Hüseyin Atlansoy Eserleri

 • Şiir: İntihar İlacı, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi, İlk Sözler, Kaçak Yolcu, Karşılama Töreni

1980 Sonrası Şiirindeki Diğer Türk Şairler, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

 • Tuğrul Tanyol
 • Haydar Ergülen
 • Enver Ercan
 • İhsan Deniz
 • Şavkar Altınel
 • Yaşar Miraç
 • Adnan Özer
 • Hüseyin Ferhat
 • Lale Müldür
 • Vural Bahadır Bayrıl
 • Osman Hakan
 • Ahmet Erhan
 • Nevzat Çelik
 • Metin Cengiz
 • Küçük İskender
 • Sunay Akın
 • Metin Celal
 • Arif Ay
 • Ali Günüvar

Hikâye ve Romanda Toplumcu Gerçekçi, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

Sabahattin Ali (1907- 1948) Yazar

Sabahattin Ali
Sabahattin Ali
 1. Edebiyat dünyasında tanınması: Varlık dergisindeki yazıları ile
 2. Eserlerinde işlediği konular: aydınların halkı küçük görmesi ve köy-şehir kavramları
 3. Dil ve anlatımı: soyut ögeler değil gerçekçi ve gözlemci bir bakış açısı
 4. Anlatımda başarılı olduğu alan: Psikolojik ve toplumsal tahliller
 5. Romana bakış açısı: Kendi hayatı ve sezinlediği gerçekler
 6. Bilindiği eseri: İlk yazdığı Kuyucaklı Yusuf adlı romanı
 7. En çok okunan diğer eserleri: İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna adlı romanlar
 8. Toplumun bütün kesimleri tarafından 2010’dan sonra en çok okunan ve Türk edebiyatının en iyi yazarlarından biri haline gelmiştir.

Sabahattin Ali Eserleri

 • Roman: Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna

Orhan Kemal (1914- 1970) Yazar

Orhan Kemal
Orhan Kemal
 1. Özelliği: Toplumsal gerçekçi edebiyatın önde gelen yazarlarından olması
 2. Farklılığı: Geçimini roman yazarak temin etmesi
 3. Eserlerinde değindiği konular: köy kent ilişkisi, emekçi ve patron arasındaki mücadeleler, toplumdaki haksızlıklar
 4. Çocukluk ve gençlik yıllarını anlattığı ünlü seri romanları: Baba Evi, Avare Yıllar ve Cemile
 5. Eser sayısı: 27 roman ve çok sayıda hikâye
 6. Toplumcu Gerçekçi çevre tarafından halen çok okunan en iyi yazarlardan birisi de Orhan Kemal’dir.

Orhan Kemal Eserleri

 • Roman: Baba evi, Avare yıllar, Murtaza, Cemile, Bereketli Topraklar Üzerinde, Devlet Kuşu, Dünya Evi, Hanımın Çiftliği, Eskici ve Oğulları, kanlı Topraklar, Kaçak
 • Hikâye: Ekmek Kavgası, Sarhoşlar, Çamaşırcının Kızı, Kardeş Payı, Mahalle Kavgası

Kemal Tahir (1914 -1970) Yazar

Kemal Tahir
Kemal Tahir
 1. Edebiyata başladığı tür: şiir
 2. Tanındığı eseri: Göl İnsanları adlı uzun hikâyesi
 3. Özelliği: Türk edebiyatının en üretken yazarlarından olması
 4. Eserlerinde en sık işlediği konular: köy ve köylü sorunları, yakın tarih, töre ve inançlarla birlikte toplumsal yaşantılar
 5. En bilinen Eserleri: Devlet Ana, Esir Şehrin insanları
 6. Toplumun bütün kesimleri tarafından en çok okunan eseri olan Devlet Ana ile en iyi yazarlar arasına girmiştir.

Kemal Tahir Eserleri

 • Roman: Sağır Dere, Esir Şehrin İnsanları, Kör Duman, Rahmet Yolları Kesti, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı, Devlet Ana, Kurt Kanunu, Yol Ayrımı

Yaşar Kemal (1922- 2016) Yazar

Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
 1. İlk hikâye kitabı: Sarı Sıcak
 2. İlk romanı: İnce Memed
 3. Edebiyat dünyasında tanındığı eseri: İnce Memed romanı
 4. Eser sayısı: 30’dan fazla
 5. Eserlerinde dile getirdiği konular: Cumhuriyet dönemi ve ilerleyen tarihlerdeki Çukurova, Toroslar ve Anadolu insanının içinde bulunduğu meseleler
 6. Değindiği diğer konular: Kırsal kesimde yaşanan bozuk toprak düzeni, töre cinayetleri, halkın sömürülüşü
 7. Başarılı olduğu alan: bireyin ruh çözümlemesi
 8. Dil ve anlatım: Yalın, akıcı ve sürükleyici bir dil
 9. Üslup: halk dilini ve yerel söyleyişleri olduğu gibi kullanması
 10. Destansı mahiyette yazdığı eserleri: Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi
 11. Yazmış olduğu İnce Memed adlı eseriyle hem Türkiye’de hem dünyada en çok okunan yazarlar arasına girmiş olan Yaşar Kemal, Türk edebiyatında en iyi yazarlar sıralamasında üstlerde yer alır.

Yaşar Kemal Eserleri

 • Roman: Beyaz Mendil, İnce Mehmet, namus düşmanı, Alageyik, Yer Demir Gök Bakır, Üç Anadolu Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Ölmez Otu, Ağrı Dağı Efsanesi, Çakırcalı Efe, Yağmurcuk kuşu
 • Hikâye: Sarı Sıcak, Bütün Hikâyeler

Cevat Şakir Kabaağaçlı/Halikarnas Balıkçısı (1890-1973) Yazar

Cevat Şakir Kabağaçlı
Cevat Şakir Kabağaçlı
 1. Eserlerinde söz ettiği konular: deniz atmosferi ve deniz kenarında yaşayan insanlar
 2. Bütün eserlerinde değindiği konular: Balıkçılar, balıkçılık, deniz edebiyatı, deniz insanlarının duyguları olmak üzere denize dair her şey
 3. Temas ettiği diğer konular: Sınıf çatışması, ezilen insanlar ve başkaldırı
 4. Roman tekniği: kusurlu
 5. Türk edebiyatında deniz, balıklar, sahil insanları konularında Sait Faik ile birlikte en iyi yazarlar arasındadır.

Cevat Şakir Kabaağaçlı/Halikarnas Balıkçısı Eserleri

 • Öykü: Merhaba Akdeniz, Ege’nin Diri, Yaşasın Deniz, Gülen Ada, Çiçeklerin Düğünü
 • Roman: Aganta Burkina Borinada, Bulamaç, Deniz Gurbetçileri, Ötelerin Çocuğu, Turgut Reis, Uluç Reis
 • Anı: Mavi Sürgün

Hikâye ve Romanda Toplumcu Gerçekçi Diğer En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

 • Sadri Ertem
 • Fakir Baykurt
 • Kemal Bilbaşar
 • Samim Kocagöz
 • Faik Baysal
 • Aziz Nesin
 • Dursun Akçam
 • Talip Apaydın
 • Muzaffer Buyrukçu
 • Tahsin Yücel
 • Cevdet Kudret
 • Orhan Duru

Bireyin İç Dünyasını Ele Alan, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

Peyami Safa (1899 -1961) Yazar

Peyami Safa
Peyami Safa
 1. Farklılığı: Geçimini yazmış olduğu eserler ile sağlaması
 2. Gazetelerde makale ve hikâyeler yazdığı takma adı: Server Bedi
 3. Türk romanındaki yeri: Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden birisi olarak kabul edilmesi
 4. Eserlerinde öne çıkan özellikler: Felsefi derinlik ve psikolojiye hakimiyet
 5. Diğer özelliği: Batılı Roman tekniğini çok iyi kavramış olması
 6. Eserlerinde en önemli yer tutan unsur: psikolojik tahlil
 7. En bilinen romanları: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye ve Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
 8. Romanlarında işlediği konular: ruhsal durumlar, hastalık, tartışma, ümit acı, sevinç ve kararsızlıklar ile bunalımlar
 9. Peyami Safa romanının ana konuları: Doğu Batı çatışması ve bu iki kültür arasında kalan Türk insanına eleştirel bakış
 10. Yazdığı eserlerden yola çıkılarak içinde bulunduğu edebi anlayış: Bireyin İç Dünyasını Ele Alan Sanatçılar
 11. Peyami Safa birçok eseri başyapıt olmuş, Türk edebiyatında psikoloji konuları üzerine kalem oynatan en başarılı sanatçı olarak en iyi yazarlar arasındaki yerini korumaktadır.

Peyami Safa Eserleri

 • Roman: Gençliğimiz, Şimşek, Sözde Kızlar, Mahşer, Bir Akşamdı, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye, Bir Tereddütün Romanı, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Yalnızız, Biz İnsanlar

Tarık Buğra (1918 -1994) Yazar

Tarık Buğra
Tarık Buğra
 1. Tarık Buğra’nın hikâyelerinde ve romanlarında işlediği temalar: aşk, kişinin içine düştüğü yalnızlık ve boşluk, hüzün, kader, sonsuzluk duygusu
 2. Romanlarında anlattığı konular: Köy ve kasaba hayatı, orta sınıf insanlar
 3. Başarılı olduğu yönü: Kişilerin iç dünyasını çözümleme
 4. Eserlerinde işlediği dönem: yaşadığı dönem ve Kurtuluş Savaşı
 5. En tanınmış romanı: Küçük Ağa adlı eseri
 6. Küçük Ağa adlı romanıyla en başarılı ve en iyi yazarlar arasına girmeyi başarmıştır.

Tarık Buğra Eserleri

 • Öykü: Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, İki Uyku Arasında, Hikâyeler
 • Roman: siyah Kehribar, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, İbiş’in Rüyası, firavun imanı, Gençliğim Eyvah, Osmancık, Yağmur Beklerken

Samiha Ayverdi (1906- 1993) Yazar

Samiha Ayverdi
Samiha Ayverdi
 1. Samiha Ayverdi’nin tanınmasını sağlayan yazılar: İstanbul ve İstanbul yaşantısı üzerine yazdığı yazılar
 2. Samiha Ayverdi’nin ilk romanı: Aşk Budur adlı eser
 3. Eslerinde ağır basan görüş: geleneksel tasavvufa bağlı mistik görüş
 4. Tasavvufa bakış açısı: tarihsel bir süreçte geçmişten geleceğe yönelen bir çizgi
 5. Geçmişe duyduğu özlemi anlattığı Romanı: İbrahim Efendi Konağı
 6. Osmanlıcaya hâkim anlatımı, geniş Doğu kültürü ve tasavvuf birikimiyle Ayverdi Türk edebiyatının en iyi yazarları arasında sayılmaktadır.

Samiha Ayverdi Eserleri

 • Roman: İbrahim Efendi Konağı, Aşk Budur, Batmayan Gün, Mabette Bir Gece, Son Menzil, Yolcu Nereye Gidiyorsun.

Mustafa Kutlu (1947- ) Yazar, şair, ressam, yayıncı

Mustafa Kutlu
Mustafa Kutlu
 1. Mustafa Kutlu’nun sanat hayatına başladığı alanlar: şiir ve resim
 2. Mustafa Kutlu’nun yazdığı dergiler: Hareket, Düşünce, Hisar, Türk Edebiyatı ve Yönelişler
 3. Kurduğu ve yönettiği dergi: Dergâh dergisi
 4. Eserlerinde işlediği konular: Anadolu, birey ve toplum ilişkisi, köy ve kasaba yaşantıları, köy kent çelişkisi 
 5. Son dönem eserlerinde ele aldığı konular: insanlar üzerinde hâkim olan hırs, ticari endişeler ve zengin olma hevesi
 6. Türk edebiyatında başlattığı ekol: Uzun Hikâye ekolü
 7. Eserlerinde dil ve anlatımı: oldukça sade, yalın ve kimi zaman da yerel halk dili
 8. Televizyon dizisi olarak uyarlanan hikayesi: Uzun Hikâye adlı eseri
 9. Uzun Hikâye ekolünü Türkiye’de yaygınlaştıran Mustafa Kutlu bu anlamda en iyi yazarlar listesindedir.

Mustafa Kutlu Eserleri

 • Hikâye: Ortadaki Adam, Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk İçimizde Ya Tahammül Ya Sefer, Bu Böyledir, Hüzün ve Tesadüf, Uzun Hikâye, Beyhude Ömrüm

Abdülhak Şinasi Hisar (1883 – 1963) Yazar

Abdülhak Şinasi Hisar
Abdülhak Şinasi Hisar
 1. Abdülhak Şinasi Hisar’ın eserlerinde sıkça yer tutan konu ve mekanlar: İstanbul yaşantısı, Rumelihisarı, Büyükada, Çamlıca
 2. Abdülhak Şinasi Hisar’ın Dil ve üslubu: anlaşılır ve akıcı
 3. Konu edindiği diğer konular: İstanbul’daki eğlence hayatı, mesire yerleri, başıboş ve dengesiz insanları

Abdülhak Şinasi Hisar Eserleri

 • Roman: Fahim Bey ve Biz, Çamlıca’daki Eniştemiz, Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği
 • Anı Deneme: Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri

Modernizmi Esas Alan, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

Sait Faik Abasıyanık (1906- 1954) Yazar

Sait Faik Abasıyanık
Sait Faik Abasıyanık
 1. Sait Faik Abasıyanık öykülerindeki dil ve üslup: sanat kaygısından ve yapmacıktan uzak bir dil
 2. Sait Faik Abasıyanık Eserlerinde ağır basan anlatım dili: konuşma dili
 3. Sait Faik’in en çok işlediği konular: Deniz, doğa, balıkçı kahvesi, kasaba insanları
 4. Uyguladığı hikaye yazma tarzı: Çehov tarzı hikâye
 5. Türk hikâyeciliğine getirdiği yenilik: Çehov tarzı hikâyenin öncüsü olması
 6. İşlediği temalar: İnsan ve toplum, sınıf ayrılıkları, işçi işveren ilişkileri, yoksulluk ve zenginlik, toplumdaki dengesizlikler
 7. Eserlerinde bakış açısı: gözleme dayalı ve gerçekçi bir bakış açısı
 8. Farklılığı: Hiçbir edebi anlayışın etkisinde kalmaması
 9. Sait Faik Çehov tarzı öyküdeki başarısı, toplumun sıradan insanlarını konu etmesi ve realist üslubuyla Türk edebiyatının en iyi yazarlarından biri olmuştur.

Sait Faik Abasıyanık Eserleri

 • Hikâye: Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Kumpanya, Kayıp Aranıyor, Son Kuşlar, Alemdağ’da Var Bir Yılan, Tüneldeki Çocuk
 • Roman: Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor

Orhan Pamuk (1952- ) Roman yazarı

Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
 1. Orhan Pamuk’un edebiyat dünyasına girdiği yazılar: 1970’li yıllarda Yeditepe dergisinde yazdığı yazılar
 2. Orhan Pamuk’un Türkiye’de tanındığı eserleri: Hançer, Cevdet Bey ve Oğulları adlı romanları
 3. Uluslararası alanda üne kavuştuğu eseri: Beyaz Kale romanı
 4. Türk edebiyatındaki durumu: en çok tartışılan yazarlarından biri olması
 5. İçinde bulunduğu edebi anlayış: Post modern romancılık anlayışı
 6. Eserlerinde İşlediği ana konular: düşünce özgürlüğü, demokrasi ve insan hakları
 7. 2006 yılında Nobel Edebiyat ödülünü alan eseri. Kar isimli romanı
 8. Nobel ödülü alan ilk Türk yazar olan Orhan Pamuk bu ödülle Türk edebiyatının en iyi yazarlarından biri olmaya layık görülmüştür.

Orhan Pamuk Eserleri

 • Roman: Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Kar, Masumiyet Müzesi

Oğuz Atay (1934 -1977) Yazar

Oğuz Atay
Oğuz Atay
 1. Oğuz Atay’ın Türk edebiyatındaki yeri: Cumhuriyet döneminin en ünlü roman ve öykü yazarlarından bir olması
 2. Oğuz Atay’ın TRT roman ödülü kazandığı eseri: Tutunamayanlar adlı romanı
 3. Getirdiği yenilik: Batılı post modern romanı Türk romanına uyarlaması
 4. Romanlarına yansıttığı konular. Bireyin iç dünyasındaki konuşmaları, bilinç akışı ve düşleri
 5. Ders aldığı üniversite hocası Mustafa İnan’ı anlattığı romanı: Bir Bilim adamının Romanı
 6. Az sayıda roman yazmasına rağmen Tutunamayanlar adlı romanıyla toplumda büyük yankılar uyandırmış ve bu eseri sayesinde en iyi yazarlardan biri olarak Cumhuriyet tarihine geçmiştir.

Oğuz Atay Eserleri

 • Roman: Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı
 • Hikâye: Korkuyu Beklerken

Rasim Özdenören (1940- ) Yazar

Rasim Özdenören
Rasim Özdenören
 1. Rasim Özdenören’in yazmaya başladığı ilk mecmua: Varlık dergisi
 2. Rasim Özdenören’in Türk Edebiyatındaki Yeri: Yedi Güzel Adam’dan biri olarak kabul edilmesi
 3. Eserlerinde anlatım tarzı: Anadolu insanı, köyü, kasabayı ve şehri detaylı bir şekilde tasvir etmesi
 4. Düz yazılarında, hikâye ve romanlarında sezilen anlatım şekli: şiirsel bir atmosfer
 5. Televizyon filmi olarak uyarlanan bazı eserleri: Çözülme ve Çok Sesli Bir Ölüm adlı hikayeleri
 6. Rasim Özdenören’i üstün hizmet ödülüne layık gören kurum: TBMM
 7. Üyesi olduğu yüksek kurul: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Kurulu
 8. İçinde bulunduğu edebi anlayış: Modernizmi Esas Alan Sanatçılar
 9. Yedi Güzel Adam’dan biri olan Özdenören son dönem Türkiye’sinin İslamcı çizgide kalem oynatan en iyi yazarlarından biri olarak tarih kayıtlarına geçmiştir.

Rasim Özdenören Eserleri

 • Roman: Gül Yetiştiren Adam
 • Hikâye: Hastalar Ve Işıklar, Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm, Çarpılmışlar, Denize Açılan Kapı, Kuyu, Ansızın Yola Çıkmak

Modernizmi Esas Alan Diğer Türk Şairler, En İyi Türk Yazarlar ve En İyi Yazarlar

 • Haldun Taner
 • Yusuf Atılgan
 • Bilge Karasu
 • Nezihe Meriç
 • Attila İlhan
 • Adalet Ağaoğlu
 • Ferit Edgü
 • Vüsat Bener
 • Pınar Kür
 • Latife Tekin
 • İnci Aral
 • Mustafa Mirasoğlu
 • Hulki Aktunç

Göstermeye Bağlı Metin Yazan, En İyi Türk Yazarları ve En İyi Yazarlar

Haldun Taner (1915 -1986) Öykü ve tiyatro yazarı

Haldun Taner
Haldun Taner
 1. Haldun Taner Türk edebiyatındaki yeri: Öncü yazarlarındandır.
 2. Haldun Taner hikayelerinde işlediği konular: yozlaşmış insanlar, ikiyüzlü ve dengesiz kişilikler
 3. Eserlerinde üslup: Toplumun aksayan yönlerini eleştirel bir dil ile anlatması
 4. Eserlerinde bir arada olan unsurlar: hiciv ve mizah
 5. Türk tiyatrosundaki yeri: kilometre taşlarından biri kabul edilmesi
 6. Türk tiyatrosundaki epik tiyatronun ilk örneği sayılan eseri: Keşanlı Ali Destanı
 7. Keşanlı Ali’den sonra Türk edebiyatında en bilinen eserleri: Fazilet Eczanesi ve Huzur Çıkmazı
 8. Yıllarca izlenen ve okunan Keşanlı Ali adlı tiyatro eseriyle en iyi yazarlar listesinde yer almaktadır.

Haldun Taner Eserleri

 • Öykü: Yaşasın Demokrasi Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Sançho’nun Sabah Yürüyüşü
 • Oyun: Fazilet Eczanesi, Lütfen Dokunmayın, Huzur Çıkmazı, Astronot Niyazi, Aşk u Sevda, Ay Işığında Şamata, Hayırdır İnşallah, Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Turgut Özakman (1930- ) Roman ve oyun yazarı

Turgut Özakman
Turgut Özakman
 1. Turgut Özakman’ın eserlerinde sıkça işlediği konular: Kişi toplum çatışmaları
 2. Turgut Özakman’ın işlediği diğer konular: Nesil uyuşmazlıkları, aile hayatı
 3. En bilinen ve en çok satanlar listesine giren eseri: Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı şu Çılgın Türkler adlı romanı
 4. Şu çılgın Türkler adlı romanıyla büyük yankı uyandırmış, çok satanlar listesinin başında aylar boyunca bulunmuş en iyi yazarlardandır.

Turgut Özakman Eserleri

 • Oyun: Ah Şu Gençler, Töre, Fehim Paşa Konağı, Hastane, Karagöz’ün Dönüşü, Şu Çılgın Türkler, Üç Destan
 • Roman: Korkma İnsancık Korkma, Atatürk Yeniden Samsun’da, Şu Çılgın Türkler, Diriliş Çanakkale, Cumhuriyet Türk Mucizesi

Göstermeye Bağlı Edebi Metin Yazan Diğer, En İyi Türk Yazarları ve En İyi Yazarlar

 • Muhsin Ertuğrul
 • Orhan Asena
 • Recep Bilginer
 • Refik Erduran
 • Turan Oflazoğlu
 • Güngör Dilmen
 • Cahit Atay
 • Cevat Fehmi Başkurt
 • Nazım Kurşunlu
 • Sabahattin Kudret Aksal
 • Başar Sabuncu
 • İsmet Küntay
 • Sabahattin Engin
 • Selahattin Batu
 • Mustafa Necati Sepetçioğlu
 • Vasıf Öngören
 • Nezihe Araz
 • Muzaffer İzgi
 • Tuncer Cücenoğlu

Öğretici Metin Yazan, En İyi Türk Yazarları ve En İyi Yazarlar

Nurullah Ataç (1898- 1957) Eleştiri, deneme ve günlük yazarı

Nurullah Ataç
Nurullah Ataç
 1. Nurullah Ataç’ın Tanındığı yazı türü: Deneme
 2. Nurullah Ataç’ın Türk edebiyatına getirdiği yenilik: Modern anlamda denemenin ilk örneklerini vermesi
 3. Türk edebiyatındaki yeri: çeviri, deneme, eleştiri ve günlük türünde yazıları ile tanınması
 4. Yazılarında kullandığı dil ve anlatım: konuşma dili sade ve yalın bir söyleyiş
 5. Eleştirdiği ve karşı olduğu dönem: Eski edebiyat (divan edebiyatı)
 6. Deneme ve günlük türünde yazdığı eserleriyle en iyi Türk yazarlarından biri sayılır.

Nurullah Ataç Eserleri

 • Deneme Eleştiri Söyleşi: Günlerin Getirdiği, Sözden Söze, Karalama Defteri, Ararken, Diyelim, Söz Arasında, Okuruma Mektuplar, Günce

Falih Rıfkı Atay (1894- 1971) Yazar

Falih Rıfkı Atay
Falih Rıfkı Atay
 1. Falih Rıfkı Atay’ın ilk yazılarının yayımlandığı mecmua: Servet-i Fünun dergisi
 2. Falih Rıfkı Atay’ın daha sonra etkisinde kaldığı akım: milli edebiyat akımı
 3. Türk edebiyatında başarılı örnekler verdiği tür: anı
 4. En tanınmış anı türündeki eseri: Atatürk’ün bana anlattıkları, Çankaya ve Zeytin Dağı
 5. Önderlerinden olduğu icraatlar: Harf inkılabı
 6. En tanınmış gezi eserleri: Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları
 7. Anı türünde temayüz etmiş ve bu anlamda en iyi Türk yazarları arasına girmiştir.

Falih Rıfkı Atay Eserleri

 • Anı: Ateş Ve Güneş, Zeytin Dağı, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri, Çankaya, Atatürk’ün Hatıraları, Atatürk Ne İdi
 • Gezi: Faşist Roma, Kaybolmuş Makedonya, Denizaşırı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları

Nurettin Topçu (1909- 1975) Yazar, fikir adamı

Nurettin Topçu
Nurettin Topçu
 1. Nurettin Topçu’nun Kalem oynattığı alanlar: felsefe ve sosyoloji
 2. Nurettin Topçu’nun yazı yazdığı diğer alanlar. Bilim, ahlak, toplum ve eğitim
 3. Ömrünün sonuna kadar çıkarmaya devam ettirdiği dergi: Hareket dergisi
 4. Türk yazın tarihine etkisi: Birçok düşünce ve fikir adamını etkilemesi
 5. En bilinen eserleri: Türkiye’nin Maarif Davası, Yarınki Türkiye

Nurettin Topçu Eserleri

 • Deneme İnceleme: Garbın İlim Zihniyeti Ve Ahlak Görüşü, Mehmet Akif, Türkiye’nin Maarif Davası, Yarınki Türkiye, Varoluş Felsefesi, İslam Ve İnsan, İradenin Davası, Devlet ve Demokrasi, Kültür ve Medeniyet, Mevlâna ve Tasavvuf

Cemil Meriç (1916- 1987) Yazar, fikir adamı

Cemil Meriç
Cemil Meriç
 1. Cemil Meriç’in yazdığı dergiler: İnsan, Yücel, 20. Asır, Yeni İnsan, Türk Edebiyatı, Doğuş ve Edebiyat
 2. Cemil Meriç’in denemelerinin yayınlandığı dergi: Hisar
 3. Çok sayıda eseri tercüme ettiği dil ve literatür: Fransızca
 4. İnceleme ve araştırmalarda bulunduğu alan: Doğu ve Batı medeniyeti
 5. Üzerine kitaplar yazdığı konular: Dil ve kültür
 6. Özelliği. Geniş bir genel kültüre ve kelime hazinesi ne sahip olması
 7. Farklılığı: Yüzlerce makale yazmış olması
 8. En bilinen eserleri: Umran’dan Uygarlığa, Bu Ülke, Kırk Ambar, Mağaradakiler
 9. Derin felsefi bilgisi, tasavvufi birikimi ve güçlü ifade yapısıyla Cumhuriyet döneminde en iyi yazarlar listesinde yer alır.

Cemil Meriç Eserleri

 • Deneme İnceleme: Umran’dan Uygarlığa, Kırk Ambar, Bir Dünyanın Eşiğinde, Bu Ülke, Mağaradakiler, Işık Doğudan Gelir, Kültürden İrfan’a, Jurnal

Öğretici Metinler Alanında Yazmış Olan Diğer, En İyi Türk Yazarları ve En İyi Yazarlar

 • Sabahattin Eyüboğlu
 • Suut Kemal Yetkin
 • Mehmet Kaplan
 • Adnan Binyazar
 • Salah Birsel
 • Mehmet Fuat
 • Nihat Sami Banarlı
 • Nihat Sırrı Örük
 • İsmail Habip Sevük
 • Nedim Gürsel
 • Buket Uzuner
 • Ruşen Eşref Ünaydın
 • Ercüment Ekrem Talu
 • Oktay Akbal
 • Şevket Rado
 • Burhan Felek
 • Çetin Altan

Diğer Önemli, En İyi Türk Yazarları ve En İyi Yazarlar

Memduh Şevket Esendal (1883 -1952) Yazar

Memduh Şevket Esendal
Memduh Şevket Esendal
 1. Memduh Şevket Esendal’ın özelliği: Çehov tarzı öykücülüğün önde gelen temsilcilerinden olması
 2. Memduh Şevket Esendal’ın işlediği konular: Yaşama sevinci, kuvvet, ümit ve neşe
 3. Bakış açısı: Kişileri basit ve gerçekçi olarak işlemesi
 4. En tanınmış eseri: Ayaşlı ve Kiracıları
 5. Bağlı olduğu akım: Bağımsız sanatçıdır.
 6. Hiçbir akıma bağlı kalmamış, Çehov tarzı öykücülüğü ile tanınmış Esendal, edebiyatımızın en iyi yazarları arasında gösterilmektedir.

Memduh Şevket Esendal Eserleri

 • Roman: Ayaşlı Ve Kiracıları, Miras, Vassaf Bey Öykü: Bir Kucak Çiçek, Gövdeli Mehmet, İhtiyar Çilingir, Kelepir, Mendil Altında, Otlakçı, Kızıma Mektuplar, Ev Ona Yakıştı

Abbas Sayar (1923 -1999) Yazar

Abbas Sayar
Abbas Sayar
 1. Özelliği: Toplumsal gerçekçi edebiyatın temsilcilerinden olması
 2. Tanındığı eseri: Yılkı Atı adlı romanı
 3. Dil ve Anlatımı: Romanların daha şiirsel ve akıcı bir dil
 4. Eserlerinde işlediği konular: köy edebiyatı, Anadolu insanının sorunları
 5. Televizyonda çizgi dizi olarak uyarlanan eseri: Yılkı Atı
 6. Yılkı Atı adlı meşhur romanıyla büyük ilgi toplamış ve Cumhuriyet dönemi edebiyatında en iyi yazarlar arasına girmiştir.

Abbas Sayar Eserleri

 • Roman: Yılkı Atı, Çello, Can Şenliği, Dik Bayır, Tarla Başı Salkım Saçak, El Eli Yur El de Yüzü

Selim İleri (1949- ) Yazar

Selim İleri
Selim İleri
 1. Yazdığı dergiler: Papirüs, Yeni Edebiyat, Yeni Dergi, Türk Dili, Türkiye Defteri, Milliyet Sanat…
 2. Tanındığı öykü kitabı: Cumartesi Yalnızlığı
 3. Yazarın diğer bilinen eserleri: Pastırma Yazı ve Bir Denizin Eteklerinde adlı kitapları
 4. Yazarlık tarzı/akımı: Postmodernizmi Esas Alan Sanatçılar
 5. Öne çıkan özelliği: Bodrum tutkusu ile bilinmesi
 6. Son dönem Türk romancılığında hatırı sayılır bir yere sahip olan Selim İleri günümüzün en iyi yazarlarındandır.

Selim İleri Eserleri

 • Roman: Destan Gönüller, Her Gece Bodrum, Cehennem Kraliçesi, Bir Akşam Alacası, Hayal ve Istırap, Hepsi Alev
 • Öykü: Cumartesi Yalnızlığı, Pastırma Yazı, Dostlukların Son Günü, Bir Deniz’in Eteklerinde, Eski Defterde Solmuş Çiçekler, Son Yaz Akşamı

Ayşe Kulin (1941 – ) Yazar

Ayşe Kulin
Ayşe Kulin
 1. Dil ve üslubu: akıcı ve yalın
 2. Özelliği: işlediği konularla Türk edebiyatında genç okuyucular arasında büyük bir yer tutması
 3. Tanındığı eseri: Bir Tatlı Huzur romanı
 4. Diğer özellikleri: Birçok edebiyat ödülü kazanması
 5. En çok ilgi gören romanları: 2001 yılında Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun hayatını anlattığı Köprü ve Nefes Nefese
 6. Ayşe Kulin genç kesime hitap eden günümüzdeki en iyi yazarlardandır.

Ayşe Kulin Eserleri

 • Öykü: Güneşe Dön Yüzünü, Geniş Zamanlar, Foto Sabah Resimleri
 • Roman: Bir Tatlı Huzur, Adı Aylin, Sevdalinka, Füreya, Nefes Nefese, Gece Sesleri, Köprü

Son Dönem Türk Edebiyatındaki Diğer Önemli, En İyi Türk Yazarları ve En İyi Yazarlar

 • Fahri Celalettin Göktulga
 • Mahmut Yesari
 • Ali Mümtaz Arolat
 • İbrahim Alaattin Gövsa
 • Neyzen Tevfik
 • Mithat Cemal Kuntay
 • Eflatun Cem Güney
 • Pertev Naili Boratav
 • Ali Fuat Başgil
 • Sevinç Çokum
 • Dilaver Cebeci
 • Orhan Hançerlioğlu
 • Bahaeddin Özkişi
 • Cahide Uçuk
 • San Oktay Anar
 • Leyla Erbil
 • Ali İhsan Toptaş
 • Elif Şafak
 • Mehmet Niyazi
 • Cahit Zarifoğlu
 • Erdem Beyazıt
 • Ümit Yaşar Oğuzcan
 • İbrahim Zeki Burdurlu
 • Naki Tezel
 • Mehmet Önder
 • Emine Işınsu

Bir cevap yazın